สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินและการบันทึกบัญชี เงิน LTC และกองทุนตำบล***งดจองที่พักในหน้าลงทะเบียนนี้


วันที่ 30/04/2561 - 30/04/2561 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : ศูนย์การค้า Terminal21 Hall จังหวัดนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 25/04/2561 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : หน่วยงานละ 2 ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม : ***งดจองที่พักในหน้าลงทะเบียนนี้ดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ 20151013152942.jpg   

Project Manager : สกุลรัตน์ อภัยศรี
044-248870-4 #5665, 098-2797698
sakulrat.a@nhso.go.th
11/04/2561 14:53 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875