สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับติดตาม การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดบุรีรัมย์ รุ่นที่ 2


วันที่ 22/06/2561 - 22/06/2561 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : โรงแรมเครสโค อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 21/06/2561 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : ประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับติดตาม การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดบุรีรัมย์ รุ่นที่ 2 อำเภอดังต่อไปนี้ ประโคนชัย ปะคำ พลับพลาชัย พุทไธสง เมืองบุรีรัมย์ ละหานทราย ลำปลายมาศ สตึก หนองกี่ หนองหงษ์ ห้วยราชดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ 20151013152942.jpg   

Project Manager : สกุลรัตน์ อภัยศรี
044-248870-4 #5665, 098-2797698
sakulrat.a@nhso.go.th
01/06/2561 11:27 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875