สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานและการบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่


วันที่ 08/08/2561 - 08/08/2561 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : โรงแรมแคนทารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 07/08/2561 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : ***เฉพาะผู้รับผิดชอบงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ 1 ท่าน และ CM 1 ท่าน เท่านั้น***ดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ 20151013152942.jpg   

Project Manager : สกุลรัตน์ อภัยศรี
044-248870-4 #5665, 098-2797698
sakulrat.a@nhso.go.th
12/07/2561 14:24 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875