สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ระดับเขต ครั้งที่ 4/2561


วันที่ 27/08/2561 - 27/08/2561 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 26/08/2561 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม :ดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ 20161123115852.jpg   

Project Manager : วิวัฒน์ ปัญชุมภู
044-248870-4 #5683, 092-246-5745
wiwat.p@nhso.go.th
06/08/2561 15:38 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875