สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุมคณะทำงาน พิจารณางบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปี 62


วันที่ 17/08/2561 - 18/08/2561 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมเทอรารีสอร์ท ถ.โชคชัย เดชอุดม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 16/08/2561 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : คณะทำงานตามคำสั่งแนบท้ายดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ pornpis.n.jpg   

Project Manager : พรพิศ หนองขุ่นสาร
044-248870-4 #5669, 081-170-3915
pornpis.n@nhso.go.th
04/09/2561 13:44 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875