สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ตัดรายชื่อแล้ว ถึง ลำดับที่ 422 หลังจากนี้ลงทะเบียนได้ที่หน้างานประชุมชี้แจงแนวทางเรียกเก็บ Claim 62 !!! (เปลี่ยนสถานที่และเลื่อนประชุม หนังสืออยู่ในไฟล์แนบใหม่) ***ติดต่อจองที่พักโดยตรงกับทางโรงแรม ** สสอ.เข้าประชุมเฉพาะวันที่ 22 เท่านั้น


วันที่ 21/11/2561 - 22/11/2561 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 10/11/2561 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : 1.ผู้รับผิดชอบงานเรียกเก็บและชดเชยค่าบริการทางการพทย์ (E-claim)รพศ/รพท หน่วยบริการละ 5 ท่าน , รพช.หน่วยบริการละ 3 ท่าน 2.กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ. ละ 5 ท่าน 3.เฉพาะวันที่ 22 เพิ่มกลุ่มเป้าหมายจากตัวแทนสาธารณสุขอำเภอ อำเภอละ 1 ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม : *** ดาวน์โหลด เอกสาร PPT ก่อนเข้าร่วมประชุม ได้ที่ลิงค์ goo.gl/33tHRt โดยขอให้โหลดใส่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ ปริ้นก่อนเข้าร่วมประชุม ทัั้งนี้จะขึ้นให้ดาวน์โหลดภายในวันที่ 10 พ.ย. 61ดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ 20141121135408.jpg   

Project Manager : สัณทวี เข็มขัด
044-248870-4 #5658, 090-197-5228
santawee.k@nhso.go.th
16/10/2561 16:12 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875