สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุมแนวทางตรววจสอบเวชระเบียน ปีงบประมาณ 2561 *** ติดต่อจองที่พักกับทางโรงแรมฟอร์จูนราขพฤกษ์ โดยตรง


วันที่ 13/11/2561 - 13/11/2561 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : โรงแรมฟอร์จูนราชพฤกษ์ นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 12/11/2561 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : ประชุมแนวทางตรววจสอบเวชระเบียน ปีงบประมาณ 2561 หน่วยบริการละ 2 ท่าน ได้แก่ แพทย์ 1 ท่าน และเจ้าหน้าที่เวชระเบียน 1 ท่านดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ 20160316161327.jpg   

Project Manager : ภัทราพร โสมาบุตร
044-248870-4 #-, 090-197 5181
patraporn.s@nhso.go.th
18/10/2561 14:08 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875