สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน ( เฉพาะ Coder) และรวมศูนย์ครั้งที่ 1


วันที่ 26/11/2561 - 28/11/2561 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : โรงแรมอิมพีเรียลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 15/11/2561 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการตามรายชื่อแนบดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ 20160316161327.jpg   

Project Manager : ภัทราพร โสมาบุตร
044-248870-4 #-, 090-197 5181
patraporn.s@nhso.go.th
24/10/2561 17:37 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875