สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุมการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน MRA ปีงบประมาณ 2562


วันที่ 14/11/2561 - 14/11/2561 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : โรงแรมฟอร์จูนราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 05/11/2561 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการตามรายชื่อแนบท้ายดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ pornpis.n.jpg   

Project Manager : พรพิศ หนองขุ่นสาร
044-248870-4 #5669, 081-170-3915
pornpis.n@nhso.go.th
26/10/2561 18:12 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875