สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในะดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์


วันที่ 27/11/2561 - 27/11/2561 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมโรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 26/11/2561 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในะดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ swatchai.k.jpg   

Project Manager : สวัสดิ์ชัย คล้ายทอง
044-248870-4 #5663, 090-197-5226
swatchai.k@nhso.go.th
08/11/2561 14:09 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875