สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุมชี้แจงทบทวนการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุ (LTC) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสุรินทร์ รุ่นที่ 2


วันที่ 21/12/2561 - 21/12/2561 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 20/12/2561 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : ประชุมชี้แจงทบทวนการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุ (LTC) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสุรินทร์ รุ่นที่ 2ดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ 20151013152942.jpg   

Project Manager : สกุลรัตน์ อภัยศรี
044-248870-4 #5665, 098-2797698
sakulrat.a@nhso.go.th
21/11/2561 10:58 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875