สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สำหรับพื้นที่เชิญเข้าร่วมดำเนินงานปี ๒๕๖๒


วันที่ 23/01/2562 - 23/01/2562 เวลา 09-00 - 15.30 น.
สถานที่ประชุม : รร.โคราชโฮเต็ล อ. เมือง จังหวัดนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 21/01/2562 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : ๑.ผู้บริหาร อปท. และ ผู้รับผิดชอบงาน ๒.ผู้บริหารหน่วยบริการในพื้นที่ อปท. ๓.สสอ.ในพื้นที่ ๔.สสจ.ดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ 20151013152942.jpg   

Project Manager : สกุลรัตน์ อภัยศรี
044-248870-4 #5665, 098-2797698
sakulrat.a@nhso.go.th
11/01/2562 11:15 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875