สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายชื่อผู้ร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา

ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบทะเบียนบุคลากร อปท. ครู ก. (รุ่นที่ 2)

  วันที่ 24/01/2561 - 24/01/2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : โรงแรมแคนทารี โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา จ. นครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 19/01/2561*
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม :
รายละเอียดเพิ่มเติม : รุ่นที่ 2 - ประชุม วันที่ 24 มกราคม 2561
N9371 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
N6975 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
N2746 เทศบาลเมืองชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
N7633 เทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
N9048 องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
N2740 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
N9372 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
N7360 เทศบาลเมืองสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
N5915 องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
N5934 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
N6022 องค์การบริหารส่วนตำบลทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์

ประสานงานเจ้าหน้าที่ : ชนกฉัตร อย่าเสียสัตย์ โทรศัพท์ 085-859-8488, 044-248870-4 # 5668


ดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชือ

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
จังหวัด
Check-In
Check-Out
1. นางสาววรรณา   กับรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน n9371 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
2. นางศาตพร  พรหมสิริจรรยา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ n9371 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
3. นางสาวธิดารัตน์  พละสุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ n9371 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
4. นายไกรศักดิ์  วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์
5. นางอัมพัน  ประดับสุข เจ้าพนักงานธุรการชชำนาญงาน อบจ. สุรินทร์
6. นายไกรศักดิ์  วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ n9372 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์
7. นางอัมพัน  ประดับสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน n9372 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
8. นางสาวทัศนนันท์  เมืองไทย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน n9372 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์
9. นายชาญชัย  แพงภูงา นักบริหารงานทั่วไป 63203 อบต.พรมเทพ สุรินทร์
10. นางสาวสารนีย์  บุญเลิศ นักทรัพยากรบุคคล N5915 อบต.พรมเทพ สุรินทร์
11. นางสิริพรรณ  บุญครอง นักบริหารงานคลัง ์N591 อบต.พรมเทพ สุรินทร์
12. นายภูวเนศวร์  ศิริพงศาวลี หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ N6975 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
13. นางสาวทิพวรรณ  อภัยจิตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ N6975 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
14. นางภัทรานี  เกตุสังข์พันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา n7360 เทศบาลเมืองสุรินทร์ สุรินทร์
15. นางรัตนา  แสนเสนา ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา N6975 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
16. นางสาวนงลักษณ์  พุทธิธีรมาศ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ n7360 เทศบาลเมืองสุรินทร์ สุรินทร์
17. นางกฤษณา  เหมาะทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน n7360 เทศบาลเมืองสุรินทร์ สุรินทร์
18. นายสุรพงษ์  ธรรมเที่ยง ปลัด อบต. N5934 อบต.โคกสะอาด สุรินทร์
19. นางสาวสุภาพร  หาดี นักมรัพยากรบุคคลชำนาญการ N5934 อบต.โคกสะอาด สุรินทร์
20. นางศิริกร  แก้วอนันต์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน N5934 อบต.โคกสะอาด สุรินทร์
21. นางสาวจันทราภรณ์  ไพศาล หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ืN602 องค์การบริหารส่วนตำบลทับทัน สุรินทร์
22. นางบุญญาพร  วันศิริรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองคลัง N6022 องค์การบริหารส่วนตำบลทับทัน สุรินทร์
23. นางสาวดวงจันทร์  หอมเนียม นักทรัพยากรบุคคล N6022 องค์การบริหารส่วนตำบลทับทัน สุรินทร์
24. นางนันทนิตย์  บุญแดง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี N2740 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวง บุรีรัมย์
25. นางเปรมฤดี  บุญชุม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ์N763 เทศบาลเมืองนางรอง บุรีรัมย์
26. นางสาวศศิลักษณ์  จำลองกูล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ N7633 เทศบาลเมืองนางรอง บุรีรัมย์
27. นางทัศนีย์  ชาลี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน N2740 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวง บุรีรัมย์
28. นางกาญจนา  หงษ์สา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ N2740 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวง บุรีรัมย์
29. นางวชิรญาณ์  นราพล นักวิชาการตรวจอบภายใน ชำนาญการ L0978 ระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ชัยภูมิ
30. พันจ่าเอกคมสันต์  พันธราช เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน L0978 ระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ชัยภูมิ
31. นายรักษ์พงศ์  ริ้วทอง นายทะเบียน L6026 องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว สุรินทร์
32. นางสาววรรณี  สงค์พิมพ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน n6026 องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว สุรินทร์
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875