สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายชื่อผู้ร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา

ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง จังหวัดนครราชสีมา

  วันที่ 29/03/2561 - 29/03/2561 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา จ. นครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 29/03/2561*
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประสานงานเจ้าหน้าที่ : สกุลรัตน์ อภัยศรี โทรศัพท์ 098-2797698, 044-248870-4 # 5665


ดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชือ

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
จังหวัด
Check-In
Check-Out
1. นางสาวฤทัยรัตน์  เศรฐวงศ์ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป L1024
2. นางอรอุมา  สรารัมย์ หัวหน้าสำนักปลัด L2119 อบต.โคราช นครราชสีมา
3. น.ส.กฤษณา  จำปาโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพ 11602 รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี นครราชสีมา
4. นางสาวกันฑรัตน์  แฝงกระโทก เจ้าหน้าหน้าที่กองทุนด้านการเงินและบัญชี 50498 เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง นครราชสีมา
5. นางสาวน้ำผึ้ง  ชะนะภักดิ์ เจ้าหน้าหน้าที่กองทุนด้านการเงินและบัญชี 50498 เทศบ่าลตำบลโพธิ์กลาง นครราชสีมา
6. นางศศิญา  จาวิสูตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ L2032 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำนางแก้ว นครราชสีมา
7. นางสาวกานต์พิชชา  กล่ำพรมราช ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ L2032 กองบทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำนางแก้ว นครราชสีมา
8. นางสาววัชราภรณ์  เชื้อขุนทด นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ L1941 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก นครราชสีมา
9. นางสาวรุ่งกานต์  ไกรฤกษ์ นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ L1941 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก นครราชสีมา
10. นายทองพูน  บุญตาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล L2139 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองบุนนาก นครราชสีมา
11. นางวนิดา  ชูสกุล ปลัด อบต. L2139 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองบุนนาก นครราชสีมา
12. นางสาวศิรินภา  เพียรสิงห์ นักวิชาการสาธารณสุข L2139 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองบุนนาก นครราชสีมา
13. นางสาวรุจิเรข  ศิลาไลย หัวหน้าสำนักปลัด L2139 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองบุนนาก นครราชสีมา
14. นางสาววรกมล  คล้ายกระโทก ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข L2139 L2139 นครราชสีมา
15. นางสาววรกมล  คล้ายกระโทก ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข L2139 L2139 นครราชสีมา
16. นางสาววรกมล  คล้ายกระโทก ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข L2139 L2139 นครราชสีมา
17. นางสาววรกมล  คล้ายกระโทก ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข L2139 L2139 นครราชสีมา
18. นางสาวศศิกานต์  ถาวรพรหม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ L1966 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก นครราชสีมา
19. นางฌัชฌารัตน์  ข้อนอก ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย นครราชสีมา
20. นางสาวจันทร์จิรา  ปราณีตพลกรัง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ L1941 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก นครราชสีมา
21. นายสุวิทย์  ทับลา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร L2030 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง นครราชสีมา
22. นางสุทธญาณ์  เหมือนกลาง นักพัฒนาชุมชน L1920 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง นครราชสีมา
23. นางสาวณัชชา  เฉลิมกิตติกุล หัวหน้าสำนักปลัด L1973 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำโรง นครราชสีมา
24. นางสาววาสนา  ปุริธรรมเม นักทรัพยากรบุคคล N8773 องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน นครราชสีมา
25. นางนาฏยา  คำพวง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ L7607 เทศบาลตำบลขามทะเลสอ นครราชสีมา
26. นาย  
27. นายวิฑูรย์  จุลบท ผุ้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม L2123 กองทุนหลักประกันสุขภาพองคืการบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า นครราชสีมา
28. นางพรพรรณ  เพ็งเจริญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข L2080 เทศบาลตำบลสุรนารี นครราชสีมา
29. นางทิพย์  บูรณ์เจริญ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ L2080 เทศบาลตำบลสุรนารี นครราชสีมา
30. นางสุนทรี  เชยชุ่ม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม L2080 เทศบาลตำบลสุรนารี นครราชสีมา
31. นางสาวอรมน  เวียนสันเทียะ นักวิชาการสาธารณสุข l1964 l1964 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง นครราชสีมา
32. นางอรอนงค์  วงศ์งาม นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ L7609 เทศบา
33. นางอรอนงค์  วงศ์งาม นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ L7609 เทศบาลตำบลเสิงสาง นครราชสีมา
34. นางสาววรลักษณ์  โชตินอก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ L7624 เทศบาลตำบลหนองบัวลาย นครราชสีมา
35. นางนวลพรรณ  พิมพิสาร พยาบาลวิชาชีพ 14696 ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง12จอหอ นครราชสีมา
36. นางนวพรรษ  ถูกหมาย นักบริหารงานสาธารณสุข L2128 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ นครราชสีมา
37. นางสาวภาวิณี  อังกระโทก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข L2128 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ นครราชสีมา
38. นางสาวสุภาวดี  ผาสุขดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 10890 โรงพยาบาลปากช่องนานา นครราชสีมา
39. น.ส.ธนภรณ์  สิมศิริวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 10885 โรงพยาบาลห้วยแถลง นครราชสีมา
40. นางสาวสุจินตนา  จันทะวงษ์ ผอ.กองสาธารณสุขฯ L2151 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยแถลง นครราชสีมา
41. นางสุดาวัลภ์  มิ่งไธสง นักวิชาการสาธารณสุข L2151 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยแถลง นครราชสีมา
42. นางสาวนิตยา  เตาเงิน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข L2151 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยแถลง นครราชสีมา
43. นางสาวทัศนีย์  โพธิ์จันทร์ รองปลัด อบต. L2151 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยแถลง นครราชสีมา
44. นางแวววิเชียร  เดชสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 02782 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งแดง นครราชสีมา
45. นางดารณี  มะลิหวล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 23839 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา นครราชสีมา
46. นางสาวแสงเดือน  ชะลุนรัมย์ หัวหน้าสำนักปลัด L8795 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ไทยเจริญ นครราชสีมา
47. นางสาวณภัชพร   เสรี พยาบาลวิชาชีพขำนาญการ โรงพยาบาลปากช่องนานา นครราชสีมา
48. นางสาวสุพัฒนี  เพียงตน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป L2096 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง นครราชสีมา
49. จ่าสิบเอกนุกูล  ศุภมาตร เจ้าพนักงานสาธารณสุข 50474 เทศบาลตำบลสระพระ นครราชสีมา
50. นายกิตตินันท์  รัตนัง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล L7605 เทศบาลตำบลขามทะเลสอ นครราชสีมา
51. นางสุกฤตา  แย้มจะบก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02590 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรางค์ นครราชสีมา
52. นางญาณืนี  ขุนหมื่น พยาาบาลวิชาชีพชำนาญการ 14829 ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ นครราชสีมา
53. นางสาวราตรี  เมตตาพล พยาาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ L1998 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ นครราชสีมา
54. นางสุพรรณี  ชะเอมน้อย พยาบาลวิชาชีพ L1906 รพสต.นาราก นครราชสีมา
55. นางประครอง  นิลศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02783 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันดุง นครราชสีมา
56. นางสาวอรัญญา  ยมรัตน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข 02785 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสรวง นครราชสีมา
57. นางสาวเด่นนภา  รอดพันดุง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 02786 รพ.สต.หนองตะครอง นครราชสีมา
58. นางสาวนรินทร์  บุญลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 02573 รพ.สต.ซับระวิง นครราชสีมา
59. นางวลีวัลย์  เกียรติจตุรงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02537 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู นครราชสีมา
60. นายสุริยา  จันทา นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ 00236 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย นครราชสีมา
61. นายพิทักษ์  พรมชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 50474 เทศบาลตำบลสระพระ นครราชสีมา
62. นางนริศรา  นิลดีสระน้อย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 10894 โรงพยาบาลวังน้ำเขียว นครราชสีมา
63. นางสาวสุธิศา  ตากิ่มนอก เจ้าพนักงานสาธารณสุข 02592 รพ.สต.ห้วยไหราษฎร์พัฒนา นครราชสีมา
64.   
65. นางสาวรำเพย  ประถมพงษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 02586 รพ.สต.คูขาด นครราชสีมา
66. นางสาวรำเพย  ประถมพงษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 02586 รพ.สต.คูขาด นครราชสีมา
67. นางสะธิทร  จีมกลาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 10874 โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม นครราชสีมา - -
68. นางนฤมล  โยษะวงษ์ หัวหน้าสำนักปลัด L1986 องค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล นครราชสีมา
69. นางพรรณธิวา  เก่งนอก ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม L1880 กองทุนฯทต.โนนเมือง นครราชสีมา
70. นางสาวสุธาสินี  ปะวะโน นักทรัพยากรบุคคล L1986 องค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล นครราชสีมา
71. นางมลุลี  สิงห์กัน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 02591 รพ.สต.หนองม่วง นครราชสีมา
72. นางสาวนิตยา  โชตินอก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา
73. นางอัญชัญ  เค็มกระโทก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา
74. นางนริสรา  เทียนฉาย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 02576 รพ.สต.สระว่านพระยา นครราชสีมา
75. นางสาวนันท์นภัส  วงค์กาฬสินธุ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ L8770 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ นครราชสีมา
76. นายสุริยา  ปราณีตพลกรัง จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน 02784 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกแขวน นครราชสีมา
77. พันจ่าเอกหญิงลาวัณย์  เหล็กทอง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม L1926 องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง นครราชสีมา
78. พันจ่าเอกวีระศักดิ์  ดีหลาย เจ้าพนักงานสาธารณสุข L1926 องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง นครราชสีมา
79. นางศรัณภัสร์  เสถียรจารุพงศา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 02764 รพ.สต.ปฏิรูป ต.โนนรัง อ.ชุมพวง นครราชสีมา
80. น.ส.มยุรีย์  สายเชื้อ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 02763 รพ.สต.โนนรัง ต.โนนรัง อ.ชุมพวง นครราชสีมา
81. นายจตุภูมิ  ต่ายกระโทก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 02762 รพ.สต.หนองตาด ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง นครราชสีมา
82. นายจตุภูมิ  ต่ายกระโทก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 02762 รพ.สต.หนองตาด ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง นครราชสีมา
83. นางสุกัญญา  รถเพชร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 02757 รพ.สต.บ้านเขว้า ต.ประสุข อ.ชุมพวง นครราชสีมา
84. น.ส.จุฬาลักษณ์  คนค้า พยาบาลวิชาชีพ 02767 รพ.สต.ประดู่ ต.โนนยอ อ.ชุมพวง นครราชสีมา
85. นางสลินดา  โดดจันทึก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ L7618 เทศบาลเมืองสีคิ้ว นครราชสีมา
86. นางสาวลลิดา  วงค์เครือศร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ L7618 เทศบาลเมืองสีคิ้ว นครราชสีมา
87. นางศรัณณ์ลักษณ์  หมายเคียงกลาง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 02765 รพ.สต.หนองหลัก ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง นครราชสีมา
88. นางสาวสุกัญญา  เติมกระโทก พยาบาลวิชาชีพ 02829 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุงเขว้า นครราชสีมา
89. นางณัฐมณฑน์  พืชทองหลาง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 02766 รพ.สต.ตูมใหญ่ ต.โนนตูม อ.ชุมพวง นครราชสีมา
90. น.ส.อรสิรี  ชุ่มพิมาย พยาบาลวิชาชีพ 02759 รพ.สต.โคกพะงาด ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง นครราชสีมา
91. จ่าเอกสุรชาติ  งากิ่ง หัวหน้าสำนักปลัด L2096 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง นครราชสีมา
92. นางจารุวรรณ  ชีโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ L7626 เทศบาลตำบลโนนแดง นครราชสีมา
93. นางนัฐพร  กกสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 00240 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา
94. นางสาวนางสาวเบญจมาศ  ปล้องงูเหลือม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 02827 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวแรด นครราชสีมา
95. นางพาวิณี  เบี้ยกระโทก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02824 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระ นครราชสีมา
96. นางสาววิมลวรรณ  รักสุจริต พยาบาลวิชาชีพ 02822 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทำนบ นครราชสีมา
97. นายฉันชัย  วะลัยสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02826 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุกระโทก นครราชสีมา
98. นางสาวรุ่งลาวัลย์  รัตนพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02555 รพ.สต.ยางใหญ่ ตำบลสุรนารี นครราชสีมา
99. นางสาวทัศนีย์  รัตนสโลบล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 41092 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจานพัฒนา นครราชสีมา
100. นางพิกุล  ขยายวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02831 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่อุดม นครราชสีมา
101. นายรุ่งโรจน์  ม่วงอยู่ เจ้าหน้าที่กองทุนฯ L2039 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก นครราชสีมา
102. นางรัชฎา  ผกามาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 10872 โรงพยาบาลเสิงสาง นครราชสีมา
103. นางจิราภรณ์  ท้าวพรหม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 13834 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุ่มพะยา นครราชสีมา
104. นางสาวยอดขวัญ  แสนจังหรีด หัวหน้าสำนักปลัด L2003 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง นครราชสีมา
105. นายสมชาติ  ศรีไกร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม L8768 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว นครราชสีมา
106. นางสาวสิเรียม  ถุนนอก พยาบาลวิชาชีพ 02760 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหินช้าง นครราชสีมา
107. นางกัลญา  อุ่นบรรเทิง รองปลัด อบต.กุดจิก L2117 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก นครราชสีมา
108. นายดำรงค์  วงษ์นาม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม L1882 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองเกษตร นครราชสีมา
109. นายปรีดา  แซะจอหอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาหรา่ย L1927 องค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย นครราชสีมา
110. นายปรีดา  แซะจอหอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย L1927 องค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย นครราชสีมา
111. นางภณิดา  บุดดาวงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล L1937 องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา นครราชสีมา
112. นางภัทรวดี  ป้อมกระโทก นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ L8776 อบต.ละลมใหม่พัฒนา นครราชสีมา
113. นางสาวกวิสรา  เปรมกระโทก นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ L8776 อบต.ละลมใหม่พัฒนา นครราชสีมา
114. นางพิศมัย  พิรักษา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 10893 รพ.โนนแดง นครราชสีมา
115. นางสาวสมนึก  นิลศิริ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 13832 รพ.สต.ตลาดไทร ตำบล ตลาดไทร อำเภอ ชุมพวง นครราชสีมา
116. นางพรพรรณ  บุญดี รองปลัด อบต.โนนทองหลาง อบต.โนนทองหลาง นครราชสีมา
117. นางสายรุ้ง  โนนใหม่ หัวหน้าสำนักปลัด L1935 อบต.ท่าอ่าง นครราชสีมา
118. นายสงวนศักดิ์  สารภาพ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ L1935 กองทุุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง นครราชสีมา
119. นางเตือนใจ  ชิดมณีรุ่งโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02862 รพ.สต.ทัพรั้ง นครราชสีมา
120. นางพัชรินทร์  ทวยหาญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีมุม นครราชสีมา
121. นางนางนวลฉวี  อารยะศิลปธร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02542 รพ.สต.หลักร้อย นครราชสีมา
122. นางสาววิชุดา  ปิดตาฝ้าย นักวิชาการสาธารณสุข 02553 รพ.สต.ไชยมงคล นครราชสีมา
123. นายกิตติวัฒน์  พร้อมสันเทียะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02557 รพ.สต.ทุ่งกระโดน นครราชสีมา
124. นางอำไพ  แก้วกระจาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 14836 ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง3 วัดบูรณ์ นครราชสีมา
125. นายธนกฤต  ชัยถวัลย์วงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 14693 ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง9 นครราชสีมา
126. นางนิตยา  ริมประนาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 14690 รพ.สต.โคกกรวด นครราชสีมา
127. นางสมมาตร  อินทรมงคล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม L7592 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกกรวด นครราชสีมา
128. นางอิสริยา   พนัสอัมพร ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพระทองคำ l7589 เทศบาลตำบลพระทองคำ นครราชสีมา
129. นางสุภาพ  ติงสันเทียะ คณะทำงาน l7589 เทศบาลตำบลพระทองคำ นครราชสีมา
130. นางวิไลรัตน์  จารุการ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล L2078 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.มะเริง นครราชสีมา
131. นางอณิษา  ศรีดิลก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ L2078 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.มะเริง นครราชสีมา
132. นางสาวภัคจิรา  วนาไธสง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข L2048 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง นครราชสีมา
133. นายศรายุทธ  อาจารยานนท์ เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพระทองคำ l7589
134. นางสาวทัศนีย์  คิมเนียง นักพัฒนาชุมชน 50475 เทศบาลตำบลเมืองยาง นครราชสีมา
135. นางสาวนันทกาญจน์  เที่ยงอวน เจ้าพนักงานธุรการ 50475 เทศบาลตำบลเมืองยาง นครราชสีมา
136. นายพรชัย  ธงอาจ เลขากองทุนฯ 50473 กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองพะไล นครราชสีมา
137. นา  
138. นางสาวศิริวรรณ  โตนา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองทุนฯ 50473 กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองพะไล นครราชสีมา
139. นางฤทัยรัตน์  เชื่อมกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน L2118 อบต.โค้งยาง นครราชสีมา
140. นางวรฐา  สิโรตม์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ L2118 อบต.โค้งยาง นครราชสีมา
141. นางสาวพัชรา  สีลาดหา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน L8786 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด นครราชสีมา
142. นางสาวสุภาพร   นิยมชัย นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ L2095 นครราชสีมา
143. นางสาว  
144. นางสาววรรณภา   ยิ่งยง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ L1969 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบัลลังก์ นครราชสีมา
145. นางสาวปิยวรา  หมายแก้วกลาง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ L2073 เทศบาลตำบลปรุใหญ่ นครราชสีมา
146. นางสาวกัลยรัตน์  ดอนขุนทด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ L1969 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบัลลังก์ นครราชสีมา
147. นางสาวจุรีพร  เงียบกิ่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 02846 รพ.สต.ระเริง นครราชสีมา
148. นางสาวพันธ์ทิพย์   ปักการะโต ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 50485 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม นครราชสีมา
149. นางสาวเสาวนีย์  ศิริอาจ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ L2057 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง นครราชสีมา
150. นางสาวรุ่งเรือง  สีดาวงษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม L2000 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ นครราชสีมา
151. นางชุติกาญจน์  นุชกระโทก นักพัฒนาชุมชน L1934 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว นครราชสีมา
152. นายศราวุฒิ  หวายสันเทียะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม L7604 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนไทย นครราชสีมา
153. นางสาวรพีพรรณ  จิตรครบุรี ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล L1906 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอรพิมพ์ นครราชสีมา
154. ส.อ.ภราดร  เผื่อนงูเหลือม นักจัดการงานทั่วไป 50483 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จักราช นครราชสีมา
155. นางณัฐพร  วรรณจันทร์ นักพัฒนาชุมชน 50483 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จักราช นครราชสีมา
156. นายอภิรักษ์  จุลศิริวัฒนกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ L1891 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ นครราชสีมา
157. นายจักรกฤษณ์  พันธุ์สระน้อย นักทรัพยากรบุคคล L2035 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม นครราชสีมา
158. นางณัฐภัสสร  ทรงศิล ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล L2035 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม นครราชสีมา
159. นายศุภณัฐ  ลินลา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 02830 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้ไผ่ นครราชสีมา
160. นางสาวชุติวรรณ  กฤษณสุวรรณ นักพัฒนาชุมชน L1887 หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ นครราชสีมา
161. นางสาวน้ำทิพย์  เที่ยงกระโทก เจ้าพนักงานสาธารณสุข 02823 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสารภี นครราชสีมา
162. นางชลลดา  งอนสำโรง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 10883 โรงพยาบาลปักธงชัย นครราชสีมา
163. นางสะอาด  ช่วงเมืองปัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 10883 10883 นครราชสีมา
164. นางวิชชุดา  เกตุแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด L2017 รพ.สต.สำโรง ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
165. นางปราณี  ทองศิริ ผอ.รพ.สต.สำโรง L2017 รพ.สต.สำโรง ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
166. จ.อ.นภดล  สอนสวาสดิ์ นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย L2017 กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
167. นางสาวประสาร  มะลิรัมยฺ์ ผอ.กองสวัสดิการ L2010 กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ตลาดไทร นครราชสีมา
168. นางสาวอรนุช   แพรวกลาง พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม L7608 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขามสะแกแสง นครราชสีมา
169. นางวนิดาวรรณ์  ศิลปางค์กุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม L7596 เทศบาลตำบลชุมพวง นครราชสีมา
170. นางไข่มุก  ขุนเพชรวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง L1877 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง นครราชสีมา
171. นางสาววรรธนะภัค  แซงทะเล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง L1877 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง นครราชสีมา
172. นางสาวเพ็ชรจิรัตน์  ดงสันเทียะ ผู้ช่วยธุรการ L1877 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง นครราชสีมา
173. นางพิมพ์พรรณ์  เรืองธนาธิป นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 02222 จอมพล นครราชสีมา
174. นางสาวอาทิตยา  วังกลาง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 02568 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตะโกเอน นครราชสีมา
175. นางวิภารัตน์  ลครพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 10892 โรงพยาบาลแก้งสนามนาง นครราชสีมา
176. นางสาวพุธรัตน์  โพชะกะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 99962 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลแก้งสนามนาง นครราชสีมา
177. นางสาวรวีวรรณ  อุ่นธวงษ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ L2122 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก นครราชสีมา
178. นางแววดาว  อาพัดนอก นักวิชาการสาธารณสุข L1871 เทศบาลตำบลบึงสำโรง นครราชสีมา
179. นางเสาวนีย์  อุ่นกระโทก นักวิชาการตรวจสอบภายในอนุกรรมการกองทุน L2060 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองอำเภอพิมาย นครราชสีมา
180. นางมะลิวัลย์  อันชำนาญ นักจัดการงานทั่วไป อบต.จันอัด L1975 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด นครราชสีมา
181. นางสุนีย์  โพอุทัย พยาบาลวิชาชีพ 13826 รพ.สต.โพนสูง นครราชสีมา
182. นางสาวอารยา  อ่อนกระทอน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข L2078 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.มะเริง นครราชสีมา
183. นางสาวดาราณี  ลำมาลา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ L2078 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.มะเริง นครราชสีมา
184. นางนิยดา  เบ็ญจมาศ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ L2078 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.มะเริง นครราชสีมา
185. นางรัจนา  แพงมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
186. นายศักดา  กันยาเลิศ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ L8787 กองทุนหลักประกันกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา นครราชสีมา
187. นางสาวกฤติยา  จัดงูเหลือม นักจัดการงานทั่วไป L1981 องค์การบริหารส่วนตำบลบิง นครราชสีมา
188. นางสาววาสนา  สุระสังข์ หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม L8787 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา นครราชสีมา
189. นางสาวเสาวนีย์  เทษะนอก หัวหน้าสำนักปลัด อบต.กระชอน L2053 อบต.กระชอน นครราชสีมา
190. นางสาวนาริน  ตู้สะกาศ ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข L2053 อบต.กระชอน นครราชสีมา
191. นางถาวร ปุ๊กสันเทียะ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02787 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงอ้อ นครราชสีมา
192. นางสาวกุลนันท์  จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม L2104 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน นครราชสีมา
193. นางวิลาวัลย์  พันธุรักษ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม L8796 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งประดู่ นครราชสีมา
194. นางรัชภร  ศิริรัตน์ ปลัดอบต.ชุมพวง L1920 องค์การบริหารสวนตำบลชุมพวง นครราชสีมา
195. น.ส.วรินทร  บุญสรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข 13827 รพ.สต.หนองยารักษ์ นครราชสีมา
196. นางสมจิตร์  มีวุฒิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02594 รพ.สต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
197. นางสาวพัชร์ทิตา  ใบบัว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบกราด นครราชสีมา
198. นางศุภนุช  กีรติกุลนิภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลียง นครราชสีมา
199. นางสาวณัสวิมน  ศิริกุล พยาบาลวิชาชีพ 02575 รพ.สต.หนองบัว นครราชสีมา
200. นางปิยะนุช  พรงาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 14699 รพ.สต.หนองโบสถ์ นครราชสีมา
201. นางเจติยา  อ่อนหวาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02574 รพ.สต.ซับก้านเหลือง นครราชสีมา
202. นางวาริน  แสนสุข หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ L2106 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว นครราชสีมา
203. นางสาวพิรานันท์  แกมขุนทด นักวิชาการสาธารณสุข 02554 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง นครราชสีมา
204. นางสาววิชญา  เศรษฐกระโทก นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ L1875 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง นครราชสีมา
205. นางจวงจันทร์  ประจงจิตร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 02555 รพ.สต.ยางใหญ่ นครราชสีมา
206. นางพรชนก  สุระศร หัวหน้าสำนักปลัด L2132 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ นครราชสีมา
207. นางดาหวัน  คงบุรี นักพัฒนาชุมชน L2132 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ นครราชสีมา
208. นางสาวรัชนียากร  นาคณรงค์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข 02539 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระ นครราชสีมา
209. นางสาววีรณุช  อ่อนคำ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 02545 รพ.สต.โนนฝรั่ง อ.เมือง นครราชสีมา
210. นายสีหนาถ  ขอจงกลาง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ L1976 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู นครราชสีมา
211. นางสาวกนกวรรณ  โคตพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพ 02761 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาจง นครราชสีมา
212. นายธนันต์พัฒน์  พรมพิลา รองปลัด อบต. L2049 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม นครราชสีมา
213. นายกฤติ  ศิริกาญจนพงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม L2028 เทศบาลตำบลนกออก นครราชสีมา
214. นางสาวกัญญาวีร์  พงศ์ฐิติกร นักจัดการงานทั่วไป L2020 อบต.เกษมทรัพย์ นครราชสีมา
215. นางคชาภรณ์  ฉัตรชูเกียรติกุล นักพัฒนาชุมชน L2075 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พะเนา นครราชสีมา
216. นางนันทิชา  ขวัญเกตุ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข L7595 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลจักราช นครราชสีมา
217. นางสาวเกศิณี  ภูแซมแสง คนงาน L7595 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลจักราช นครราชสีมา
218. นางสาวนันทภรณ์  ผลดีสำโรง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน L2024 องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ นครราชสีมา
219. นางปิยะวดี  ศรีธรรม พยาบาลวิชาชีพ 27840 โรงพยาบาลสีดา นครราชสีมา
220. นางศุภวรรณ  เที่ยงกระโทก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ L2136 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพลุงเขว้า นครราชสีมา
221. นางจุฑารัตน์  แก้วสุพรรณ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ L2144 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว นครราชสีมา
222. นางแสงจันทร์  พยัพกลาง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ L1979 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด นครราชสีมา
223. นางสาวจารุณีย์   เดชา หัวหน้าสำนักปลัด L2138 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองตะไก้ นครราชสีมา
224. นางสุภาวดี  โชติฉันท์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ L2027 อบต.ธงชัยเหนือ นครราชสีมา
225. นางสาวกิติมา  วรรณมุง นักวิชาการสาธารณสุข 02540 รพ.สต.โตนด ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง นครราชสีมา
226. นางนันทิชา  เรียงเงิน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม L1912 องค์การบริหารส่วนตำบลหนงขาม นครราชสีมา
227. นางสาวเกวลี  วรรณลาด คนงานทั่วไป L1912 องค์การบริหารส่วนตำบลหนงขาม นครราชสีมา
228. นายนิรัตน์ชัย  โคตพงษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม L2137 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี นครราชสีมา
229. นางสาวปริมประภา  ขอวางกลาง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน L1983 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า นครราชสีมา
230. นางสาวสุภาภรณ์  อุ่นประชา สัตวแพทย์ชำนาญงาน l2143 อบต.กงรถ นครราชสีมา
231. นางวิริภา   ชัยชนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
232. นางสาวกิ่งกาญจน์  จิตสำราญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านกรูด อ.เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
233. นางมาลีรัตน์  นร่าสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 02619 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านนอก นครราชสีมา
234. นางมณฑรัตน์  คงแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
235. นางอมรรัตน์  วีระชัยรัตนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.นาตาวงษ์ อ.เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
236. นางบุพริกณ  พุทธชนม์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านโสง อ.เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
237. นางสาวมาลีรัตน์  ลีหัวสระ ผอ.กองสวัสดิการสังคม L1949 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองกราด นครราชสีมา
238. นางยุพา  แต่งเมือง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน L1869 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ นครราชสีมา
239. นางสาวดาวใจ  ตระการจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ L2038 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง นครราชสีมา
240. จ่าสิบเอกอภิชาติ  นิลพิมาย รองปลัดเทศบาล L2141 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหัวแรต นครราชสีมา
241. นางกาญจนา  แจทอง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข L2141 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหัวแรต นครราชสีมา
242. นางดวงสมร  ทองทับ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ L7620 เทศบาลตำบลคลองไผ่ นครราชสีมา
243. นางสาวบรรจง  จันทวีวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ 14697 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่า นครราชสีมา
244. นางวิไลรัตน์  สอดโคกสูง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02538 รพสต.โคกสูง นครราชสีมา
245. นางวิไลรัตน์  สอดโคกสูง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02538 รพสต.โคกสูง นครราชสีมา
246. นาง จันทนา  อุดมธนะทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02621 รพ.สต.ตะคียน นครราชสีมา
247. นางสาวจิรชยา  เฮี้ยนชาศรี นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ นครราชสีมา
248. นายคมสันต์  สมเทพ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 50499 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง นครราชสีมา
249. นางธนวรรณ  อินทร์ยู่ หัวหน้าฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ 11885 เดอะโกลเดนเกท นครราชสีมา
250. นางสาวเจือจันทร์  เตียนมีผล เจ้าหน้าที่เวชกรรมชุมชน 11885 เดอะโกลเดนเกท นครราชสีมา
251. นางบัวทอง  โมรินทร์ หน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข L2083 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นครราชสีมา
252. นางจุฑาทิพย์  เดชศิริ นักพัฒนาชุมชน L2083 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นครราชสีมา
253. นายไพศาล  เรืองวิรุจนากุล รองปลัด L1900 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แชะ นครราชสีมา
254. นางสาวนฤมล   เอนกธนะสุวรรณ ผอ.กองสวัสดิการสังคม L1900 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แชะ นครราชสีมา
255. นางสาวพิณพิชญา  บาทขุนทด หัวหน้าสำนักปลัด L7556 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม นครราชสีมา
256. นางสุภาภรณ์  เกลี้ยงกลางดอน นักวิชาการสาธารณสุข L7556 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม นครราชสีมา
257. นางดวงรัตน์  จรัสพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 00239 สสอสูงเนิน นครราชสีมา
258. นายอาคม  เชื้อบัณฑิต หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม L2069 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตลาด นครราชสีมา
259. นายธนพล  นิ่มตรงเสนะ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ L2069 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตลาด นครราชสีมา
260. นางประมาณ  กิริรัมย์ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ L2086 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหมื่นไวย นครราชสีมา
261. นางวัชราภรณ์  สานอก นักวิชาการสาธารณสุข L2025 นครราชสีมา
262. นางวีณา  โปรยกลาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02771 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโตกมะกอก ต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน นครราชสีมา
263. นายวินัย  แพทย์กระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง L1919 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง นครราชสีมา
264. นางนัยนา  ผลรุ่ง หัวหน้าสำนักปลัด L1919 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง นครราชสีมา
265. นางพิมใจ  กล้ายุทธ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02771 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโตกมะกอก ต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน นครราชสีมา
266. นางประพาฬศรี  วงสนธิ์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ L1967 องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ นครราชสีมา
267. นางสุยาณิศา  แต้มพุดซา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน L1952 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวละคร นครราชสีมา
268. นายจิรภาส  บัตรจัตุรัส นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ L1952 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวละคร นครราชสีมา
269. นางเสฏฐวี  อุนารักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข L2109 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองน้ำใส นครราชสีมา
270. นางสาวณัฐนชา  นินนานนท์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม L2068 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไชยมงคล นครราชสีมา
271. นางวรรณศิการ์  เหินชัย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 10970 โรงพยาบาลบ้านเขว้า ชัยภูมิ
272. นางสาวธันย์ชนก  ประดิษจา พยาบาลวิชาชีพ 02828 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะไก้ นครราชสีมา
273. นายธนะพงศ์  เกิดผล เจ้าพนักงานธุรการ 50481 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง นครราชสีมา
274. นางรื่น  ยาสมร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02772 รพ.สต.โนนค่า นครราชสีมา
275. นางวริศกุนต์  ชัยรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02770 รพ.สต. เมืองเก่า นครราชสีมา
276. นางสาวจีราภรณ์  เชาวัลล์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 02773 รพ.สต.หนองหอย นครราชสีมา
277. นางอุไรวรรณ์  สุขขุนทด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 02768 รพ.สต.เหมือดแอ่ นครราชสีมา
278. นายณรงค์  กังศรานนท์ ผอ.รพ.สต.บึงปรือ 02853 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงปรือ อ.เทพารักษ์ นครราชสีมา
279. นายชัยนาจ  สอนจะโปะ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 02853 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงปรือ นครราชสีมา
280. นางชลลัดดา  กังศรานนท์ นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ L1955 กองทุหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ อบต. บึงปรือ. อ.เทพารักษ์ นครราชสีมา
281. นางเครือวัล  มวมขุนทด ปลัด อบต. บึงปรือ L1955 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. บึงปรือ อ.เทพารักษ์
282. นางสาวเมธาวรรณ  ลุนพรม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม L2101 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย นครราชสีมา
283. นายภาคภูมิ  หวานสูงเนิน ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ L2101 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย นครราชสีมา
284. นางสาวขวัญเรือน  ขันจันทึก ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ L2101 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย นครราชสีมา
285. นางสาวบุศกรณ์  ภูจันทึก ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน L2101 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย นครราชสีมา
286. นางสาวสุดารัตน์  พรมจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข 02547 รพ.สต.บ้านใหม่ นครราชสีมา
287. นางสาวบัวหลวง  ใจดี ผอ.กองสาธารณสุข L2127 อบต.หนองตะไก้ นครราชสีมา
288. นางสาวนิฤมล  ไชยเทพา นวก.สาธารณสุข L2127 อบต.หนองตะไก้ นครราชสีมา
289. นางสาวปณิภา  อินทร์กระโทก นักพัฒนาชุมชน L1898 อบต.จระเข้หิน นครราชสีมา
290. นางสาวพาฝัน  หัสสันเทียะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน นครราชสีมา
291. นางสุมาลี  ตรีเหรา
292. นางสุมลี  ตรีเหรา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ L1884 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน นครราชสีมา
293. นายนิรุต  ชอบโนนลาว ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีสุขาภิบาล L1884 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน นครราชสีมา
294. นางสาววรลักษณ์  โชตินอก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ L7624 เทศบาลตำบลหนองบัวลาย นครราชสีมา
295. นายวิเชียร  เทียมวิสัย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ L7603 เทศบาลตำบลตลาดแค นครราชสีมา
296. นางสาววนัชพร  ซุยเพ็ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.พะงาด L1881 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด นครราชสีมา
297. นางสาวจิตโสภา  คำลือหาญ พยาบาลวิชาชีพ L7603 รพ.สต. ตลาดแค นครราชสีมา
298. นางสาวณิชาภา  เหล่าโนนคร้อ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ L1965 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู นครราชสีมา
299. นายณัฐพล  ประเสริฐ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร L1965 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู นครราชสีมา
300. นางไข่มุก  ดวงกลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล L1883 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท นครราชสีมา
301. นางสาวสุประวีณ์  อัครวรรธน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล L1903 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.มาบตะโกเอน นครราชสีมา
302.   
303. นางศิริรัตน์  สำราญกลาง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ L1978 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลด่านคล้า นครราชสีมา
304. นางสาวกวินทิพย์  พาขุนทด เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน L7555 เทศบาลตำบลด่านขุนทด นครราชสีมา
305. นางปนัฏดา  ศรีโสภา ปลัดเทศบาลตำบลด่านขุนทด L7555 เทศบาลตำบลด่านขุนทด นครราชสีมา
306. นายวิศรุต  ผดุงสุขดำรง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ L7555 เทศบาลตำบลด่านขุนทด นครราชสีมา
307. นาง  
308. นางณปภัช  ไทยศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 00232 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขามสะแกแสง นครราชสีมา
309. นางณปภัช  ไทยศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 00232 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขามสะแกแสง นครราชสีมา
310. นายพงษ์ศักดิ์  ธนวชิรกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 02666 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเมือง นครราชสีมา
311. พ.จ.ท.วิรัตน์  จินตนามณีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02667 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วย นครราชสีมา
312. นางศานิต  ชาจันทึก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 02669 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไข่น้ำ นครราชสีมา
313. นางนุจรี  คุปตวุฒินันท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02668 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขจภาพตำบลชีวึก นครราชสีมา
314. นางสาวศศิวิมล  ไคขุนทด พยาบาลวิชาชีพ 02670 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟาน นครราชสีมา
315. นายอำนาจ  มุ่งเกี่ยวกลาง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 02671 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองทอง นครราชสีมา
316. นางสาววารินทร์  รวมสันเทียะ นักพัฒนาชุมชน L2111 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองหญ้าขาว นครราชสีมา
317. นางสาวธนิตา  คชสาร ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน L2111 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองหญ้าขาว นครราชสีมา
318. นาวสาวเพ็ญศรี  ดรอินทร์ พยาบาลวิชสชีพชำนาญการ L2111 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองหญ้าขาว นครราชสีมา
319. นางสาวมนธิชา  สธนเสวภาคย์ พยาบาลวิชสชีพ L2111 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองหญ้าขาว นครราชสีมา
320. นางจิราภรณ์  จันทร์ดา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ L1993 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก นครราชสีมา
321. นางจิราภรณ์  จันทร์ดา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ L1993 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก นครราชสีมา
322. นางจิราภรณ์  จันทร์ดา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ L1993 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก นครราชสีมา
323. นางเกศรินทร์  พันธุ พยาบาลวิชาชีพ L1993 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก นครราชสีมา
324. นางชุติมน  สุทธิโก ผู้จัดการคลินิกอบอุ่นปากช่อง 24196 คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นปากช่อง นครราชสีมา
325. นางกัญญา  นาชัย นักวิชาการสาธารณสุข 24196 คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นปากช่อง นครราชสีมา
326. นางบุญเพลิน  วงศ์เวชวินิต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02558 รพ.สต.กระฉอด นครราชสีมา
327. นางสาวภัททิยาภรณ์  บุตรวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ L1876 เทศบาลตำบลพันดุง นครราชสีมา
328. นางสาวสายฝน  นามพิมูล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม L1925 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง นครราชสีมา
329. นางสาวทิพาดา  ประจง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม L2115 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นครราชสีมา
330. นางสาวนิรชา  ดาวกระจาย นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ L2105 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ นครราชสีมา
331. นายวุฒิชัย  อัครบุญญานนท์ เจ้าหน้าที่กองทุนฯ L7602 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลมะค่า นครราชสีมา
332. นายกิ่ง  กลิ้งทะเล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม L1892 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง นครราชสีมา
333. นางสาวศิริพร  พงษ์พันธ์ ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ L1892 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง นครราชสีมา
334. นางชวนพิศ  ประทักษ์ขีนัง หัวหน้าสำนักงานปลัด L8797 อบต.ห้วยแคน นครราชสีมา
335. นางจงกรณ์  พันนาเหนือ ผอ.รพ.สต.หนองแต้ L8797 อบต.ห้วยแคน นครราชสีมา
336. นางสาวขวัญใจ  
337. นางสาวขวัญใจ  จิตรดี หัวหน้าสำนักงานปลัด l2145 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตะโก นครราชสีมา
338. นางจันทร์ฉาย  สายรัมย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม l2145 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตะโก นครราชสีมา
339. นางน้ำทิพย์  วิชาสิริกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ L7628 เทศบาลตำบลพิมาย นครราชสีมา
340. นส.ธิราภรณ์  ศรีอภัย นักพัฒนาชุมชน สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง นครราชสีมา
341. นายวิชัย  ลำพุทธา เจ้าพนักสาธารณสุขอาวุโส 02538 รพสต.โคกสูง นครราชสีมา
342. นาง  
343. นางวิไลวรรณ  บำรุงศิลป์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ L2036 รพสต.ตำาบลกลางดง นครราชสีมา
344. นางอภิญญา  สมหมาย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง นครราชสีมา
345. นายนนท์  ด้วงกระโทก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม L2142 เทศบาลตำแหลมทอง นครราชสีมา
346. นางสาวธนวัน  เกี้ยวกลาง นักจัดการงานทั่วไป L1870 อบต.บึงพะไล นครราชสีมา
347. นางสาวนิรชา  ปักเขตานัง พนักงานจ้างทั่วไป L1870 อบต.บึงพะไล นครราชสีมา
348. นางรพีพรรณ  สุวัฒนะพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล J2034 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง นครราชสีมา
349. นางรพีพรรณ  สุวัฒนะพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล L2034 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง นครราชสีมา
350. นางสุรีย์  เธอจังหรีด นักจัดการงานทั่วไป L2033 องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช นครราชสีมา
351. นางสาวกชพรรณ  ยนจอหอ รองปลัด อบต.บ้านเกาะ L8790 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา
352. นางสาวสุพิชชา  บูรณางกูร นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ L2126 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา นครราชสีมา
353. นางนุศรา  ทองหวั่น นักวิชาการตรวจสอบภายใน L2126 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา นครราชสีมา
354. นางสาวศิริวรรณ  เปียสันเทียะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ L2037 อบต.ขนงพระ นครราชสีมา
355. นางสุกานดา  สาอุตม์ ผอ.รพ.สต.อังโกน 50482 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ นครราชสีมา
356. นางศิริกาญจน์  กาหลง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 50482 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ นครราชสีมา
357. พันจ่าโทวัชรา  
358. พันจ่าโทวัชรา  อุณวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม L2042 กอ นครราชสีมา
359. นางสาววิลัยพร  ดาสันทัด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ L2114 อบต.สามเมือง นครราชสีมา
360. นางช่อพิกุล  จอดนอก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน L2009 อบต.ดอนมัน นครราชสีมา
361. นางสาวอังคณา  สียางนอก ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร L2009 อบต.ดอนมัน นครราชสีมา
362. นางจุรีย์  สุขจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอกหมู L2009 อบต.ดอนมัน นครราชสีมา
363. นางสาวพรพรรณ  ขันสาลี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ L2019 กองทุนหลักประกันสุขภาพอง์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย นครราชสีมา
364. นางฐิติรัตน์  ชนะค้า รองปลัด อบต. L2008 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง นครราชสีมา
365. นางสาวจิราวรรณ  ไขขุนทด ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข L7614 เทศบาลตำบลตะขบ นครราชสีมา
366. นางสาวโสภาพร  ลุนสำโรง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข L7614 เทศบาลตำบลตะขบ นครราชสีมา
367. นางสาวเจนจิรา  เย็นแพง นักพัฒนาชุมชน L1932 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง นครราชสีมา
368. นางรัชนานันท์  รักพร้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02588 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัด นครราชสีมา
369. นางสาวประยูร  ตากิ่มนอก นักวิชาการสาธารณสุข 02593 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเต็ง นครราชสีมา
370. นางสาวธนวรรณ  ประทีปรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ L1985 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ นครราชสีมา
371. นางศรัญญา  ทรงสังข์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02585 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอบิด นครราชสีมา
372. นางสุมาลี  วัฒนากลาง หัวหน้าสำนักปลัด L1992 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองหว้า นครราชสีมา
373. นาง  
374. นางกมลทิพย์  ชื่นหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข L7630 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเทพาลัย นครราชสีมา
375. นางนฤมล  ไร่พิมาย นักวิชาการเกษตร L2058 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
376. นางสาวหทัยนุช  ชัยมีแสง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ L2125 องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน นครราชสีมา
377. นายชัยพร  จินดาวนิช นักวิชาสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองดุม นครราชสีมา
378. นางกัลยา  สวนพริกไทย รองปลัด อบต.สีสุก L1911 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก นครราชสีมา
379. นางเศรษฐิภรณ์  นาควิริยะ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม L1911 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก นครราชสีมา
380. นางสาวพัฒญา  ประชานอก ผช.นักวิชาการสาธารณสุข L7600 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น นครราชสีมา
381. นางสาวพัฒญา  ประชานอก ผช.นักวิชาการสาธารณสุข L7600 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลจระเข้หิน นครราชสีมา
382. นายรวยรุ่งเรือง  ลีสมประโคทัง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ L7613 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ นครราชสีมา
383. นางณัฎฐ์ชนันทน์  หวังรวมกลาง นิติกร ชำนาญการ L1879 กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชีวึก นครราชสีมา
384. น.ส.วรรณดา  กอยเมืองปัก รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสวาย L7611 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทสบาลตำบลโคกสวาย นครราชสีมา
385. นายสมศักดิ์   ไพรเขียว รองปลัดเทศบาลตำบลแชะ L7606 เทศบาลตำบลแชะ นครราชสีมา
386. นางสาวศราวัลย์  อิ่มอุดม นักวิชาการสาธารณสุข L7606 เทศบาลตำบลแชะ นครราชสีมา
387. นางสาววิภารัตน์  ภาวจันทึก เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 02776 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายราง นครราชสีมา
388. นางสาววิภารัตน์  ภาวจันทึก เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 02776 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายราง นครราชสีมา
389. นางสุภาพร  ดารา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02780 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะไก้ อ.สูงเนิน นครราชสีมา
390. นางสาวอำไพ  สำราญสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ L7623 เทศบาลตำบลสีมามงคล นครราชสีมา
391. นางนภัสนันท์  ล่ำสัน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ L1962 เทศบาลตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง นครราชสีมา
392. นางนันยนา  รถพรม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 02344 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระออม สุรินทร์
393. นางอรวรรณ  เพชรสัมฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข L2062 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ นครราชสีมา
394. นางจิรปรียา  อินทรวัฒนวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 13833 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา
395. นางสาวเพ็ญศรี  เจียมผักแว่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการ L2040 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง นครราชสีมา
396. นางสาวนริศรา  แก้ววิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ L2040 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง นครราชสีมา
397. นางธนวรรณ  กล่ำพิมาย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 10884 รพ.พิมาย นครราชสีมา
398. นางนฤมล  พากเพียร จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน 21481 ศูนย์สุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม่ นครราชสีมา
399. นางสาวชลิตา  ศรีธาวิรัตน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข 02595 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามสมบูรณ์ นครราชสีมา
400. นายเกษม  ดำนอก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 02606 รพ.สต.ดงพลอง ต.คลองเมือง อ.จักราช นครราชสีมา
401. นางสาวชุติมาศ  ยศกลาง พยาบาลวิชาชีพ
402. นางสาวชุติมาศ  ยศกลาง พยาบาลวิชาชีพ 02607 รพ.สต.หินโคน ต.หินโคน อ.จักราช นครราชสีมา
403. นางสาว  
404. นางสาววิภารัตน์  นากระโทก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 02601 รพ.สต.สีสุก ต.สีสุก อ.จักราช นครราชสีมา
405. นางสาววิภารัตน์  นากระโทก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 02601 รพ.สต.สีสุก ต.สีสุก อ.จักราช นครราชสีมา
406. นางจรินทร์ภรณ์  จำปามูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02605 รพ.สต.ละกอ ต.ศรีละกอ อ.จักราช นครราชสีมา
407. นางวิภาวรรณ  เที่ยงกระโทก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 02600 รพ.สต.หนองบัวตะแบง ต.ทองหลาง อ.จักราช นครราชสีมา
408. นางสาวศิริวรรณ  แก้วอรสาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02604 รพ.สต.โคกพระ ต.หนองพลวง อ.จักราช นครราชสีมา
409. นางสาวอัจฉรี  สูงกระโทก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ L1905 องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา นครราชสีมา
410. นางเจตนิพิฐ  ทองพรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02603 รพ.สต.บ้านบุ ต.หนองพลวง อ.จักราช นครราชสีมา
411. นางสาวชญาดา  ร่มธรรมลภัส นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 02747 รพ.สต.หนองสาย นครราชสีมา
412. นางทิพวรรณ  วงษา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจักราช นครราชสีมา
413. นางสาวพรสุดา  หงษา เจ้าพนักงานสาธารณสุข 10871 โรงพยาบาลครบุรี นครราชสีมา
414. นางสาวสุวรรณา  ถินกระโทก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 02571 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนกลาง นครราชสีมา
415. นางวาทินี  กาสีใจ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ L2092 เทศบาลตำบลช่องแมว นครราชสีมา
416. นางสาววันเพ็ญ  ดีเรือน ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข L2092 เทศบาลตำบลช่องแมว นครราชสีมา
417. นางสาววรางคณา  ภูแดนผา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ L1928 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก นครราชสีมา
418. นางสาวิตรี  กลิ่นพิมาย หัวหน้าสำนักงานปลัด L1928 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก นครราชสีมา
419. นางสาวิตรี  กลิ่นพิมาย หัวหน้าสำนักงานปลัด L1928 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก นครราชสีมา
420. นางสาวจันนภา  ประดับ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ L1928 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก นครราชสีมา
421. นางสาวธ๊ญวรัตน์  แต้มสันเทียะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข L2046 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย นครราชสีมา
422. นางสาวลลิตา  มานะจิตร์ - L2046 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย นครราชสีมา
423. นายกิตติ  เอ้กระโทก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.เสิงสาง นครราชสีมา
424. นางสาววันวิสาข์  แก้วสุวรรณ ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข L1888 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น นครราชสีมา
425. นายสุปรีชา  ศิริโสม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ L1990 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย นครราชสีมา
426. นางอุษณีย์  หน่วงกระโทก นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ L1990 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย นครราชสีมา
427. นางอนัญญา  โชคอนันต์กูล นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด) L1990 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย นครราชสีมา
428. นายวิวัฒน์   ปัญชุมภู เจ้าหน้าที่บริหารงานประกันสุขภาพ สปสช.เขต 9 นครราชสีมา
429. นายธวัชชัย  ฉกรรจ์ศิลป์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง L1899 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง นครราชสีมา
430. นางสาวรภัสสรณ์  เอี่ยมไมตรี เจ้าพนักงานธุรการ L1899 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง นครราชสีมา
431. นายกฤษณะ  จันทร นักวิชาการสุขาภิบาล l1947 อบต.พันชนะ นครราชสีมา
432. นางธนัตถ์นันท์  ตระการวณิชยกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02632 รพ.สต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด นครราชสีมา
433. นางจรรยา  จงปลูกกลา
434. นางจรรยา  จงปลูกกลาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02626 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระจรเข้ นครราชสีมา
435. นายธานินทร์  บุญเย็น นักบริหารงานทั่วไป l2026 อบต.ตูม นครราชสีมา
436. นางจุไรรัตน์  ทองรอด นักพัฒนาชุมชน l2026 อบต.ตูม นครราชสีมา
437. นางธิดารัตน์  นิ่มกระโทก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02546 รพ.สต.ขนาย นครราชสีมา
438. นางภัณฑิรา   บงสันเทียะ รองปลัด อบต.บ้านเหลื่อม 50492 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 30350 นครราชสีมา
439. นางสาวจินตนา  ดาวสันเทียะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02633 รพ.สต.หนองใหญ่ ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด นครราชสีมา
440. นางสาวปิยาวิมลิน  สุวรรณเวียง เจ้าพนักงานสาธาณสุขชำนาญงาน 02628 รพ.สต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด นครราชสีมา
441. นางสาวจิราภรณ์  เพ็ชรทัต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02620 รพ.สต.บ้านพระ อ.ด่านขุนทด นครราชสีมา
442. นางสาวปรานอม  นิลไร่นา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02634 รพ.สต.ซับพลู ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด นครราชสีมา
443. นางปทุมพร   เริงสนาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 14834 ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง1หัวทะเล นครราชสีมา
444. นายเวทางค์  วรรณปะโก ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม L2133 องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง นครราชสีมา
445. นางเพ็ญแข  ความหมั่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02551 รพ.สต.ระกาย นครราชสีมา
446. นางสุกัญญา  รังษี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02544 รพ.สต.พลกรัง นครราชสีมา
447. นางกุลนิษฐ์  ยศรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม L8791 กองทุน สปสช.อบต.คลองไผ่ นครราชสีมา
448. นางกุลธิดา  พุ่มพวง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ L2022 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว นครราชสีมา
449. นางทรรศวรรณ  ทาวงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง L1907 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองเมือง นครราชสีมา
450. นางสาวณัฐวดี  นุ่นปิ่นปักษ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข L1907 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองเมือง นครราชสีมา
451. นางอรวรรณ  ปุงไธสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ L2022 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว นครราชสีมา
452. นางสาวปราณี  เพียรทำดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 10888 โรงพยาบาลขามทะเลสอ นครราชสีมา
453. นางสาวจันทรัศม์  ตั้งรวมทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 10888 โรงพยาบาลขามทะเลสอ นครราชสีมา
454. นางสาวคณิตา  ดวงจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข L2107 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังโรงใหญ่ นครราชสีมา
455. นางสาวชนิตา  เกินกระโทก เจ้าพนักงานสาธารณสุข 02567 รพ.สต.ตลิ่งชัน นครราชสีมา
456. นางสาวอัจฉรา  มาขุนทด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02627 รพ.สต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด นครราชสีมา
457. นางอุบลวรรณ  ออสุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02559 รพ.สต.มะเริงน้อย นครราชสีมา
458. นางธัชวดี  ชงจังหรีด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02548 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง นครราชสีมา
459. นางธัชวดี  ชงจังหรีด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02548 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง นครราชสีมา
460. นางอุบลรัตน์  นุชใหม่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02549 รพ.สต.พุดซา นครราชสีมา
461. นางปราณี  กาญจนพิมาย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ L2124 องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ นครราชสีมา
462. นางสาวทิพวรรณ์  ทันรังกา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม L2054 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ นครราชสีมา
463. นางสาวทิพวรรณ์  ทันรังกา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม L2054 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ นครราชสีมา
464. นายภานุพงศ์  ฟุ้งพิมาย ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข L2054 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ นครราชสีมา
465. พ.จ.อ.วิจิตร  เสสนาเวช หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกองสาธารณสุข L7621 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นครราชสีมา - -
466. นางสุมาณี  ไตรภูธร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 15060 ศูนย์สุขภาพชุมชนคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว นครราชสีมา
467. นางสาวอรทัย  แชจอหอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 15060 ศูนย์สุขภาพชุมชนคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว นครราชสีมา
468. นางอธิสรา  ไชยลาภ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ L3446 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม นครราชสีมา
469. นางสาวเสาวภา  คุ้มกระโทก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ L3446 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม นครราชสีมา
470. นางอพินญา  ปรุงโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ L1913 อบต.หนองพลวง นครราชสีมา
471. นางเจตนิพิฐ  ทองพรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ L1913 อบต.หนองพลวง นครราชสีมา
472. นางอินทิรา  วงษ์มา พยาบาลวิชาชีพ L7594 เทศบาลตำบลโชคชัย นครราชสีมา
473. นายเชิดพงษ์  ขวดพุทรา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 50489 อบต.โนนไทย นครราชสีมา
474. นายจักรพงษ์  ทองเกษม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 50489 อบต.โนนไทย นครราชสีมา
475. นางสาวอภิญญา  เมืองคำ พยาบาลวิชาชีพ 02695 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี นครราชสีมา
476. นางสาวสุภัทรา  อักษรสระน้อย เจ้าพนักกงานสาธารณสุข 02570 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ นครราชสีมา
477. นางวันเพ็ญ  ไปบน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ L1989 อบต. โนนจาน นครราชสีมา
478. นางมิ่งขวัญ  อุดมผล พยาบาลวิชาชีพ 02536 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลวงมะนาว อ.เมืองจ.นครราชสีมา นครราชสีมา
479. นางสาวอัมภากร  หาญณรงค์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 02618 รพ.สต.กุดพิมาน นครราชสีมา
480. นางกาญจนา  ธรรมวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 14834 ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 1 หัวทะเล นครราชสีมา
481. นาง  
482. นายวิสัน  ศรีตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02786 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะครอง นครราชสีมา
483. นางรินดา  ถ้ำกลาง ผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม L2131 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.สระตะเคียน นครราชสีมา
484. นางอรอนงค์  ชินกลาง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 10879 รพ.โนนสูง นครราชสีมา
485. นางพรบุญญา  ชามะเริง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 10879 รพ.โนนสูง นครราชสีมา
486. นางสาวกวิสรา  บุตรศรีภูมิ นักทรัพยากรบุคคล L2012 อบต.นางรำ นครราชสีมา
487. นางเขมจิรา  อนุเรือง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 00235 สสอ.ปักธงชัย นครราชสีมา
488. นางปิยนาถ  เทียวสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02795 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเสลา นครราชสีมา
489. นางสายชล  พินิจพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02794 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้อย นครราชสีมา
490. พันจ่าเอกวิชิต  จิตต์หาญ รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองคง L7627 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองคง นครราชสีมา
491. นางสาวละม่อม  กล้าหาญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02710 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะขบ นครราชสีมา
492. นางสาวชลดา  ประยูรโภคราช หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน L7599 เทศบาลตำบลหินดาด นครราชสีมา
493. นางจตุพร  ภริตพรพันธุ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ L2071 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ นครราชสีมา
494. นางสาวกนกพร  โกยสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02652 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนชมพู นครราชสีมา
495. นางอรอนงค์  สินกิ่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02718 สถานีอนามัยเชียงสา นครราชสีมา
496. นายไพฑูรย์   วงศ์เวชวินิต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.โนนไทย นครราชสีมา
497. นางฉวีวรรณ  โทแหล่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ด่านจาก อ.โนนไทย นครราชสีมา
498. นางเฉลิมศรี   อานกำปัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ใหม่นารี อ.โนนไทย นครราชสีมา
499. นางภุชฌา  วับสันเทียะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.สำโรง อ.โนนไทย นครราชสีมา
500. นางจุฑามาศ  ดวงเสนา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ค้างพลู อ.โนนไทย นครราชสีมา
501. นายมหรรณพ  ศรีทองกลาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านวัง อ.โนนไทย นครราชสีมา
502. นางพัชรากร  พันสาง นักวิชาการสาธารณสุขชาญการพิเศษ 02800 รพ.สต.คลองไผ่ นครราชสีมา
503. นางวราภรณ์  บัวหอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.คูเมือง อ.โนนไทย นครราชสีมา
504. นางสายสุดา  ตั้งศิริวัฒนวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.สระตะเฆ่ อ.โนนไทย นครราชสีมา
505. นางอารีรัตน์  เปาจันทึก นักวิชาการสาธารณสุข L1961 อบต.โนนตาเถร นครราชสีมา
506. นางสปันแก้ว  พัฒนกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.สายออ อ.โนนไทย นครราชสีมา
507. นายวันรบ  กล่อมฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย นครราชสีมา
508. นางสาวฐิติรัตน์  จูงกลาง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.หนองดุม อ.โนนไทย นครราชสีมา
509. นางศิริพร  ขอพันกลาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.สระพัง อ.โนนไทย นครราชสีมา
510. นางรัตนาภรณ์  รัตนพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ตะคร้อ อ.โนนไทย นครราชสีมา
511. นางมยุรา  ประสมบูรณ์ ปลัดอบต. L1961 อบต.โนนตาเถร นครราชสีมา
512. นางสาวนันธยา  สืบพันธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน L1921 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร นครราชสีมา
513. นางสายชล   รมยาคม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 02816 รพ.สต.คลองม่วง นครราชสีมา
514. นางนิตยา  ศรีแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข 02657 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลสงคราม นครราชสีมา
515. นางสาวจิรัชญา  วิจบ พยาบาลวิชาชีพ 02651 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพชร ต.บิง นครราชสีมา
516. นางสาวชุติมาศ  ยศกลาง พยาบาลวิชาชีพ L1914 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หินโคน นครราชสีมา
517. นางอัจฉรา   พิพัฒน์ศักดิ์ภักดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน L1914 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หินโคน นครราชสีมา
518. นางสาวศิริอร  ฉิมหาชาติ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน L1914 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หินโคน นครราชสีมา
519. นางสาวภัทธริดา  ทวีถิ่น นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ อบต.นิคมสร้างตนเอง นครราชสีมา
520. นางสาวภาณิชา  พานใหม่ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 02781 รพ.สต.กุดจิก นครราชสีมา
521. นายสมบัติ  อัครกุลพิทักษ์ นิติกร ชำนาญการ อบตงนิคมสร้างตนเอง นครราชสีมา
522. นางสาวกรณ์สมัชญ์  เปรี่ยมพิมาย เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน อบต.นิคมสร้างตนเอง นครราชสีมา
523. นางอุไร  สรรพประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ 02811 สถานีอนามัยเแลิมพระเกียรติฯ นิคมลำตะคอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 นครราชสีมา
524. นายบดินทร์  ใหญ่เมืองปัก นักวิชาการสาธารณสุข 02813 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนงพระเหนือ นครราชสีมา
525. นางสาวจรรยาพร  ปุราทะกา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 02635 รพ.สต.
526. นางสาวอาภาภรณ์  นำห่อ พยาบาลวิชาชีพ 02806 รพ. สต. หนองไข่น้ำ นครราชสีมา
527. นายพชร  พีระพัฒนพงษ์ พยาบาลวิชาชีพ 02864 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทำนบพัฒนา นครราชสีมา
528. นางสาวศิริพร  กอนขุนทด เจ้าพนักงานสาธารณสุข 02625 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันชนะ นครราชสีมา
529. นางเกษร   ยิ่งยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 02636 รพ.สต.ดอนป่าโอบ ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
530. นางภัทธิรา  สารนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02745 รพ.สต.ท่าลี่ นครราชสีมา
531. นางจิตรานันท์  กลิ่นกิ่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02720 รพ.สต.หนองนกเขียน ต.ภุหลวงอ.ปักธงชัย นครราชสีมา
532. นางอัญชลี  พูลสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02808 รพ.สต.หนองขวาง นครราชสีมา
533. นางสาวลัดดา  เฉยกลาง พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ 02861 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังเทียม นครราชสีมา
534. นางเตือนใจ  ชิดมณีรุ่งโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญงาน 02862 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพรั้ง นครราชสีมา
535. นายเสถียร  พิรักษา พยาบาบวิชาชีพ J1998 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ นครราชสีมา
536. นางนงค์นุช  ซื่อสัตย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02703 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเย้ยตะแบง นครราชสีมา
537. นางสุรีรัตน์  ชาติวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญ 02769 รพ.สต.หินตั้ง อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา
538. นายเบญจพล  โชมขุนทด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02852 รพ.สต.สะพานหิน นครราชสีมา
539. นางสาวขนิษฐา  บุตรศรีภูมิ พยาบาลวิชาชีพ 02672 รพ.สต.ดงบัง นครราชสีมา
540. นางศุภรัตน์  ภู่เกิด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 10876 โรงพยาบาลโชคชัย นครราชสีมา
541. นางสาวรัตนา  เปรี่ยมสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02869 รพ.สต.ไพล นครราชสีมา
542. นางสาวจุฬารัตน์  พุฒธรรม พยาบาลวชาชีฟ 02673 รพ.สต.หนองแจ้งน้อย นครราชสีมา
543. นางสาวจุฬารัตน์  พุฒธรรม พยาบาลวิชาชีพ 02673 รพ.สต.หนองแจ้งน้อย นครราชสีมา
544. นางวริญชยา  เที่ยงเทพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02868 รพ.สต.ดงหลบ นครราชสีมา
545. นายชัยภัทร  ฤทธิ์รัชตะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 02678 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นครราชสีมา
546. นางสาวนภสวรรณ  ดวงพิมาย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 02867 รพ.สต.ช่องแมว นครราชสีมา
547. นางสาวธิดาพร  เพลากระโทก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 02676 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูขาด นครราชสีมา
548. นางทิพวรรณ  ปิ่นกลาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ J1996 รพ.สต.โคกสะอาด นครราชสีมา
549. นางสาวสุธิดา  เสือจำศิล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 02631 รพ.สต.ห้วยจรเข้ นครราชสีมา
550. นางสาววิไลวรรณ์  ดงสันเทียะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 02630 รพ.สต.หินดาด นครราชสีมา
551. นางตติยา  แท้สูงเนิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02650 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโตนด นครราชสีมา
552. นางสุชาดา  คำดีผล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02815 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคุ้ม นครราชสีมา
553. นางสาวชวราวรรณ  สุวรรณอำภา พยาบาลเทคนิค 02622 รพ.สต.กุดม่วง นครราชสีมา
554. นางสาวพนิตาพร  ถนอมดำรงศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ 02687 รพ.สต.โคกสี นครราชสีมา
555. นางสาวยุภาวรรณ  ภูใบบัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02820 รพ.สต.ซับน้อย ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
556. นางจรัสศรี  สาพิมาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02748 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาด นครราชสีมา
557. นางมณฑรัตน์  คงแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02872 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระพุทธ นครราชสีมา
558. นางบุณฑริก  พุทธชนม์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02874 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสง นครราชสีมา
559. นางสาววิไลวรรณ์  ดงสันเทียะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 02630 รพ.สต.หินดาด อ.ด่านขุนทด นครราชสีมา
560. นางสาวปราณี  มวมขุนทด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 02810 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง นครราชสีมา
561. นางทิพวรรณ  ปิ่นกลาง พยาบาลวิชาชีพ 02684 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด นครราชสีมา
562. นางทิพวรรณ  ปิ่นกลาง พยาบาลวิชาชีพ 02684 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด นครราชสีมา
563. นายอนุพงศ์  เทียมทอง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร L1888 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น นครราชสีมา
564. นางนภาพร  แต่กลาง นักพัฒนาชุมชน L7608 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขามสะแกแสง นครราชสีมา
565. นายกิตติชัย  นิสสัยดี พยาบาลวิชาชีพ 02799 รพ.สต.หนองจอก นครราชสีมา
566. นางสาวศศิธร  ขาวนอก นักพัฒนาชุมชน L2140 อบต.กรองไม้ไผ่ นครราชสีมา
567. นางสาวศศิธร  ขาวนอก นักพัฒนาชุมชน L2140 อบต.กรองไม้ไผ่ นครราชสีมา
568. นางอติภา  จินากูล ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ L1972 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สายออ นครราชสีมา
569. นายราชนาวี  สุทธิศักดิ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมการเกษตร L1972 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สายออ นครราชสีมา
570. นางวิริภา  ชัยชนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02870 รพ.สต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
571. นางประไพศรี  กองจันทึก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02788 รพ.สต.บ้านหัน นครราชสีมา
572. นางสาวพัชรี  เกียรติ์ศรีสิริ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 50487 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด นครราชสีมา
573. นางสาวสุวารินทร์  กมขุนทด เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 02623 รพ.สต.วังโป่ง นครราชสีมา
574. นายไอศูรย์  น่าชม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม L1915 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ช้างทอง นครราชสีมา
575. นายเฉลิมศักดิ์  จันทราช จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน 02838 รพ.สต.ดอนยาวน้อย นครราชสีมา
576. นายคณตชา  วิชาสิริกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02837 รพ.สต.สำพะเนียง นครราชสีมา
577. นางสาวเอมอร   วลัยศรี จพ.สาธาณสุขชำนาญงาน 02836 รพ.สต.โนนตาเถร นครราชสีมา
578. นายไชยา  ปาระเน จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน 02839 รพ.สต.ดอนยาวใหญ่ นครราชสีมา
579. น.สมาริสา  ตู้กลาง พยาบาลวิชาชีพ 02688 รพ.สต ดอนคนทา นครราชสีมา
580. นายอรรถพล  ชุมกระโทก เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน L1896 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลครบุรีใต้ นครราชสีมา
581. นางศิริขวัญ  โพธิ์นอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02803 รพ.สต. หนองมะค่า นครราชสีมา
582. นางอมรรัตน์  วีระชัยรัตนา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 02873 รพ.สต.นาตาวงษ์ นครราชสีมา
583. นางรัตนา  กองไธสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02810 รพ.สต.หนองน้ำแดง นครราชสีมา
584. นางสาวพุธทา  เจือจันทึก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02802 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกก นครราชสีมา
585. นางสิริณัฐกุล  ทวีผล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02661 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหว้า นครราชสีมา
586. นางสมพร  มีเงิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไข่น้ำ นครราชสีมา
587. นางสุมาลี  ภู่ลำพงษ์ จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน 02543 รพ.สต.หนองกระทุ่ม นครราชสีมา
588. นางสาวภัทร์วีญา   เก้าธนไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ.โชคชัย นครราชสีมา
589. นางสาวธนาพร  อาจศึก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.โชคชัย
590. นางนริสรา  ศิริกำเนิด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศสช.ดอนไพล อ.โชคชัย นครราชสีมา
591. นางทุเรียน  
592. นางทุเรียน  มั่งพิมาย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.พะโค อ.โชคชัย นครราชสีมา
593. นางยุพา  ปัดฐา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.พลับพลา อ.โชคชัย นครราชสีมา
594. นางวาสนา  กาวกระโทก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย นครราชสีมา
595. นางจุไรรัตน์   อุตสาหพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองปรึก อ.โชคชัย นครราชสีมา
596. นางสาวทวินันท์  พิมพ์จันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ขี้ตุ่น อ.โชคชัย นครราชสีมา
597. นางสาวสุรัติชนม์  แดงสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านโจด อ.โชคชัย นครราชสีมา
598. จ่าเอกสมบัติ  เดชพร จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.กอโจด อ.โชคชัย นครราชสีมา
599. นางสาวทวิพร  นวมพิมาย พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ละลม อ.โชคชัย นครราชสีมา
600. นางสาวอรพรรณ  รอดอัมพร พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย นครราชสีมา
601. นางปราณี  ประสงค์ดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.คลองกลาง อ.โชคชัย นครราชสีมา
602. นางสุธีรัตน์  ดีอ่ำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02821 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนกระโดน นครราชสีมา
603. นางบุปผา กุศลคุ้ม   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02598 รพ.สต.ตลุกพลวง นครราชสีมา
604. นางอนุรักษ์. นาดี   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02597 รพ.สต.โคคกระเบื้อง นครราชสีมา
605. นางกัญทิมา เคนเหลื่อม   นักวิชาการสาธารณสุชชำนาญการ 02599 รพ.สต.ช่อระกา นครราชสีมา
606. นางรัตติยา ราชมะโฮง   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 02596 รพ.สต.วังโพธิ์ นครราชสีมา
607. นางสาวสุภาวดี มุ่งเขตกลาง   จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน 00226 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านเหลื่อม นครราชสีมา
608. นางสาวสุภาวดี มุ่งเขตกลาง   จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน 00226 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านเหลื่อม นครราชสีมา
609. นางจงกรณ์  พันนาเหนือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02755 สถานีอนามัยหนองแต้ นครราชสีมา
610. นางสาวกนกพร   สกลมงคลชัย 02621 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียน นครราชสีมา
611. นางสิริประภา  ช่างปลูก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 02682 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง นครราชสีมา
612. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  มีภู่ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 02691 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนประดู่ นครราชสีมา
613. นางสาวขวัญมนัส  พรรณสุผล พยาบาลวิชาชีพ 02812 รพ.สต.บ่อทอง นครราชสีมา
614. นางสาวขวัญมนัส  พรรณสุผล พยาบาลวิชาชีพ 02812 รพ.สต.บ่อทอง นครราชสีมา
615. นางเชษฐ์สุดา   พิมสงเคราะห์ พยายาลวิชาชีพ 02753 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุ่งประดู่ นครราชสีมา
616. นางยุพิณ  สวัสดิ์พันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02750 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม่วงใใหญ่ นครราชสีมา
617. นางสาวนิรมล  คำลือหาญ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ 02677 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทองหลาง นครราชสีมา
618. นางวิไลพร  เที่ยงคุณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 02744 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทอง นครราชสีมา
619. นางโกสุมากร  บรรดาศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพ 02749 รพสต.หนองพลอง นครราชสีมา
620. นางเจตนิพิฐ  ทองพรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 02603 รพ.สต.บ้านบุ ต.หนองพลวง อ.จักราช นครราชสีมา
621. นางสาววรกานต์  สารสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
622. นางสาววรกานต์  สารสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 02866 รพ. สต. บ้านยาง นครราชสีมา
623. นางสาวปรัชญาพร  รุจาคม นักวิชาการสาธารณสุข 02624 รพ.สต.บ้านแปรง นครราชสีมา
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875