สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 lalitaya.k.jpg       แพทย์หญิงลลิตยา กองคำ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา
โทรศัพท์ 084-8753572
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ
อีเมล์ lalitaya.k@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ :

 
 supapan.k.jpg       นางสุภาพรรณ กิตติวิศิษฎ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา
โทรศัพท์ 089-949-1846
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5671
อีเมล์ supapan.k@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ :

 
 trarus.n.jpg       นายตรารัศมิ์ นาคดิลก
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-1170-4083
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ
อีเมล์ trarus.n@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ :

 
 poonchai.t.jpg       นายพูนชัย ไตรภูธร
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน ระดับ O4
โทรศัพท์ 089-428-2862
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5660
อีเมล์ poonchai.t@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : - กองทุนเอดส์ และวัณโรค ศูนย์องค์รวมเครือข่ายผู้ติดเชื้อ
- กองทุนจิตเวช
- กองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
- โครงการป้องกันเด็กพิการแต่กำเนิด
- แผนงานอนามัยแม่และเด็ก การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
- แผนงานตามยุทธศาสตร์ กลุ่มเปราะบาง

 
 kanda.t.jpg       นางสาวกานดา ธำรงวงศ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน ระดับ O4
โทรศัพท์ 084-439-0108
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5656
อีเมล์ kanda.t@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : งานคุ้มครองสิทธิ์ (งานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์, ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ, มาตรา 41 และ มาตรา 18(4))

 
 pornpis.n.jpg       นางพรพิศ หนองขุ่นสาร
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน ระดับ O4
โทรศัพท์ 081-170-3915
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5669
อีเมล์ pornpis.n@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : - งานบริหารกองทุน (ภาพรวม) - CFO - งบกองทุนผู้ป่วยใน - งานเรียกเก็บชดเชย - กองทุนกลาง CR

 
 20160319141334.jpg       ดร.อรุณรัศม์ กุนา
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน ระดับ O4
โทรศัพท์ 090-197-5223
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5672
อีเมล์ arunruch.k@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : 1. งานบริหารจัดการโรคเรื้อรัง ( DM HT)
2. งานบริหารจัดการโรคเฉพาะ Cataract เบาหวานเข้าจอประสาทตา รองเท้าเบาหวาน
3. งานโรคไตวาย (CAPD HD KT และ CKD clinic)
4. นิ่วในไต

 
 saneewan.s.jpg       นางสาวเสนีย์วรรณ์ เสนียุทธ์
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน ระดับ O4
โทรศัพท์ 090-197-5224
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5661
อีเมล์ saneewan.s@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : 1.ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
2.หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากหน่วยบริการ 50(5)
3. เครือข่ายประชาชน 9 ด้านในระบบหลักประกันสุขภาพ
4. งานรับฟังความคิดเห็นทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพ
5. กำกับงานประชาสัมพันธ์และผู้ช่วยเลขาฯ อนุกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ระดับเขต
ุ6. สนับสนุนงานการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
 20160316161327.jpg       จอ.หญิงภัทราพร โสมาบุตร
ตำแหน่ง หัวหน้างาน ระดับ O3
โทรศัพท์ 090-197 5181
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ -
อีเมล์ patraporn.s@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : - งานตรวจสอบชดเชยคุณภาพบริการ
- Coding/Quality/Billing Audit

 
 swatchai.k.jpg       นายสวัสดิ์ชัย คล้ายทอง
ตำแหน่ง หัวหน้างาน ระดับ O3
โทรศัพท์ 090-197-5226
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5663
อีเมล์ swatchai.k@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : - งานลงทะเบียนประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนตำบล)
- งานสารสนเทศกลุ่มงานภาคีสุขภาพ

 
 wanta.w.jpg       นางวันทา หวังเลี้ยงกลาง
ตำแหน่ง หัวหน้างาน ระดับ O3
โทรศัพท์ 092-246-5755
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ
อีเมล์ wanta.w@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

 
 pongpaka.p.jpg       ภญ.พงศ์ผกา ภัณฑลักษณ์
ตำแหน่ง หัวหน้างาน ระดับ O3
โทรศัพท์ 090-8808234
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5670
อีเมล์ pongpaka.p@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : ระบบยาและวัคซีน Drug catalog แพทย์แผนไทย งานมะเร็ง

 
 thanapat.m.jpg       นายอทิตยะ มาศมนัส
ตำแหน่ง หัวหน้างาน ระดับ O3
โทรศัพท์ 086-582-1377
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5676
อีเมล์ thanapat.m@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : บริหารทั่วไป, พัสดุ ครุภัณฑ์ ,จัดซื้อจัดจ้าง ,ควบคุมภายใน,สนับสนุนงานประชุม ,สารสนเทศกลุ่มงานบริหาร

 
 adsadawut.s.jpg       นายอัษฎาวุธ สาระสิทธิ์
ตำแหน่ง หัวหน้างาน ระดับ O3
โทรศัพท์ 0845441004
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5495
อีเมล์ adsadawut.s@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ :

 
 netnapa.jpg       นางเนตรนภา ประชายะกา
ตำแหน่ง หัวหน้างาน ระดับ O3
โทรศัพท์ 0614214602
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5667
อีเมล์ netnapa.p@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

 
 20141121135408.jpg       นายสัณทวี เข็มขัด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ระดับ O2
โทรศัพท์ 090-197-5228
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5658
อีเมล์ santawee.k@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : 1. กำกับติดตามงบกองทุนย่อย
2. งบเหมาจ่ายรายหัวภาพรวม (การจัดสรรงบ Basic Payment ทุกสังกัด)
3. e-claim UC CS SSS LGO , OP Refer, NHSO Client
4. รายงานการโอนเงิน,Statement โอนงบ, ระบบ SMS แจ้งโอนงบ ,แจ้งเปลีย่นบัญชีรับโอนงบ
5. งานบริหารคู่สัญญา ( E-budget Report,E-form,Vender Search)
6. ขอ user name password e-claim ,ระบบ Financial Tracking
7. สารสนเทศกลุ่มงานภารกิจบริหารกองทุน
test

 
 anit.b.jpg       นายอานิตย์ โรจนอภิพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ระดับ O2
โทรศัพท์ 090-197-5229
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5673
อีเมล์ anit.b@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : 1. ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อมเดิม)
2. ขึันทะเบียนหน่วยบริการ

 
 jitravadee.a.jpg       นางสาวจิตราวดี อาศรัยป่า
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ระดับ O2
โทรศัพท์ 090-197-5231
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5666
อีเมล์ jitravadee.a@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : บริหารทั่วไป, บัญชี, ธุรการ, สารบรรณ

 
 pronpimol.p.jpg       นางสาวพรพิมล ภูสองชั้น
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ระดับ O2
โทรศัพท์ 0613979405
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5662
อีเมล์ pronpimol.p@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้องฯ ม.41 จิตอาสาราชประชาสมาสัย เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
 20151013152942.jpg       นางสาวสกุลรัตน์ อภัยศรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ระดับ O2
โทรศัพท์ 098-2797698
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5665
อีเมล์ sakulrat.a@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : กองทุนฟื้นฟสมรรถภาพด้านการแพทย์ , LTC , Palliative Care

 
 20151209131108.jpg       นางสาวชนกฉัตร อย่าเสียสัตย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ระดับ O1
โทรศัพท์ 085-859-8488
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5668
อีเมล์ chanokchut.y@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : 1) งานลงทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาล
- ลงทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- ศูนย์ทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาล (National Beneficiary Registration Center)
- โครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด (Birth Registry)
2) งานบริหารจัดการสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
- ระบบทะเบียนบุคลากรอปท.
- การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิอปท.
3) งานขึ้นทะเบียนหน่วยเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลสิทธิอปท.

 
 20141121101243.jpg       นางสาวสุพรรณี ชูเวช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ระดับ O1
โทรศัพท์ 098-2797696
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5657
อีเมล์ supannee.c@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : 1. งานประชาสัมพันธ์ สนับสนุนภารกิจงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
2. เครือข่ายวิชาชีพ

 
 20161123115852.jpg       นายวิวัฒน์ ปัญชุมภู
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ระดับ O1
โทรศัพท์ 092-246-5745
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5683
อีเมล์ wiwat.p@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : 1.วิเคราะห์และประมวลข้อมูลสุขภาพ สุขภาวะ ภาระโรค
2.ดัชนีชี้วัดและรายงานด้านสาธารณสุข สถิติสาธารณสุขในระดับเขต
2.พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางการบริหารยุทธศาสตร์
3.การติดตามประเมินผลในระดับเขต
4.งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF)

 
 kanjana.h.jpg       นางสาวกาญจณา หินทองหลาง
ตำแหน่ง ลูกจ้างอาวุโส ระดับ S2
โทรศัพท์ 0613980520
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5674
อีเมล์ kanjana.h@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : บริหารทั่วไป, ธุรการ, สารบรรณ, งานบัญชี

 
 samran.p.jpg       นายสำราญ ภูมิจันทึก
ตำแหน่ง ลูกจ้างพนักงานขับรถ ระดับ S1
โทรศัพท์ 090-197-5232
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ
อีเมล์ samran.p@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ :

 
 chawalit.s.jpg       นายชวฤทธิ์ แสงโทโพธิ์
ตำแหน่ง ลูกจ้างพนักงานขับรถ ระดับ S1
โทรศัพท์ 090-197-5285
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ
อีเมล์ chawalit.s@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ :

 
 kharuhut.s.jpg       นายคฤหัสถ์ ทรวงโพธิ์
ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ 091-869-6637
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5674
อีเมล์ kharuhut.s@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : งานจัดประชุม

 
 Prisana.su.jpg       นางสาวปริศนา สุขจิตร
ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ 090-183-5089
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5680
อีเมล์ Prisana.su@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : ธุรการ รับ-ส่ง หนังสือ

 
 Marinee.k.jpg       นางสาวมาลีนี สุกิจพัฒนคุณ
ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ
อีเมล์
หน้าที่รับผิดชอบ : ธุรการ รับ-ส่ง หนังสือ

 
 kanokorn.jpg       นางสาวกนกอร ชุติรดากุล
ตำแหน่ง พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ 062-6293291
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5665
อีเมล์ kanokorn.c@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : พนักงาน outsource Audit

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875