สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 Marinee.k.jpg        นางสาวมาลีนี สุกิจพัฒนคุณ
ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ
อีเมล์
หน้าที่รับผิดชอบ : ธุรการ รับ-ส่ง หนังสือ

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875