สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 53048.jpg        นาย อัษฎาวุธ สาระสิทธิ์
ตำแหน่งหัวหน้างาน
โทรศัพท์ 084-544-1004
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5625
อีเมล์ adsadawut.s@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : งานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่- งานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์- งาน LTC"

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875