สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 20160319141334.jpg        ดร.อรุณรัศม์ กุนา
ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน
โทรศัพท์ 090-197-5223
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5672
อีเมล์ arunruch.k@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : 1. งานบริหารจัดการโรคเรื้อรัง ( DM HT)
2. งานบริหารจัดการโรคเฉพาะ Cataract เบาหวานเข้าจอประสาทตา รองเท้าเบาหวาน
3. งานโรคไตวาย (CAPD HD KT และ CKD clinic)
4. นิ่วในไต

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875