สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 thanapat.m.jpg        นายอทิตยะ มาศมนัส
ตำแหน่งหัวหน้างาน
โทรศัพท์ 086-582-1377
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5676
อีเมล์ thanapat.m@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : บริหารทั่วไป, พัสดุ ครุภัณฑ์ ,จัดซื้อจัดจ้าง ,ควบคุมภายใน,สนับสนุนงานประชุม ,สารสนเทศกลุ่มงานบริหาร

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875