สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 20151209131108.jpg        นางสาวชนกฉัตร อย่าเสียสัตย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ระดับ O1
โทรศัพท์ 085-859-8488
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5668
อีเมล์ chanokchut.y@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : 1) งานลงทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาล
- ลงทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- ศูนย์ทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาล (National Beneficiary Registration Center)
- โครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด (Birth Registry)
2) งานบริหารจัดการสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
- ระบบทะเบียนบุคลากรอปท.
- การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิอปท.
3) งานขึ้นทะเบียนหน่วยเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลสิทธิอปท.

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875