สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 jitravadee.a.jpg        นางสาวจิตราวดี อาศรัยป่า
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส
โทรศัพท์ 090-197-5231
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5666
อีเมล์ jitravadee.a@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : บริหารทั่วไป, บัญชี, ธุรการ, สารบรรณ

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875