สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 kanda.t.jpg        นางสาวกานดา ธำรงวงศ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน ระดับ O4
โทรศัพท์ 084-439-0108
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5656
อีเมล์ kanda.t@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : งานคุ้มครองสิทธิ์ (งานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์, ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ, มาตรา 41 และ มาตรา 18(4))

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875