สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 kanjana.h.jpg        นางสาวกาญจณา หินทองหลาง
ตำแหน่ง ลูกจ้างอาวุโส ระดับ S2
โทรศัพท์ 0613980520
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5674
อีเมล์ kanjana.h@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : บริหารทั่วไป, ธุรการ, สารบรรณ, งานบัญชี

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875