สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 kharuhut.s.jpg        นายคฤหัสถ์ ทรวงโพธิ์
ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ 091-869-6637
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5674
อีเมล์ kharuhut.s@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : งานจัดประชุม

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875