สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 netnapa.jpg        นางเนตรนภา ประชายะกา
ตำแหน่งหัวหน้างาน
โทรศัพท์ 0614214602
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5667
อีเมล์ netnapa.p@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875