สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 20160316161327.jpg        จอ.หญิงภัทราพร โสมาบุตร
ตำแหน่ง หัวหน้างาน ระดับ O3
โทรศัพท์ 090-197 5181
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ -
อีเมล์ patraporn.s@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : - งานตรวจสอบชดเชยคุณภาพบริการ
- Coding/Quality/Billing Audit

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875