สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 pintip.g.jpg        นางพิณทิพย์ กึนพันธ์
ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน
โทรศัพท์ 084-439-0103
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5664
อีเมล์ pintip.g@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : 1. เครือข่ายบริการตติยภูมิเฉพาะด้าน, มะเร็ง, หัวใจและหลอดเลือด ,โรคหลอดเลือดสมอง, ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย และการดูแลบาดเจ็บที่ศีรษะ
2. บริหารจัดการโรคเฉพาะโรคมะเร็ง ,.Thallasemia ชนิดรุนแรง
3. ร่วมดำเนินการตรวจประเมินขึ้นทะเบียน หน่วยบริการเฉพาะด้านในโรคที่รับผิดชอบ 4. ประสานงาน Service Plan และร่วมเป็นกรรมการในService สาขาที่เกี่ยวข้อง 5. งานบริหารจัดการเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพ P4P หน่วยบริการรับส่งต่อ

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875