สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 poonchai.t.jpg        นายพูนชัย ไตรภูธร
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน ระดับ O4
โทรศัพท์ 089-428-2862
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5660
อีเมล์ poonchai.t@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : - กองทุนเอดส์ และวัณโรค ศูนย์องค์รวมเครือข่ายผู้ติดเชื้อ
- กองทุนจิตเวช
- กองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
- โครงการป้องกันเด็กพิการแต่กำเนิด
- แผนงานอนามัยแม่และเด็ก การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
- แผนงานตามยุทธศาสตร์ กลุ่มเปราะบาง

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875