สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 pornpis.n.jpg        นางพรพิศ หนองขุ่นสาร
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน ระดับ O4
โทรศัพท์ 081-170-3915
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5669
อีเมล์ pornpis.n@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : - งานบริหารกองทุน (ภาพรวม) - CFO - งบกองทุนผู้ป่วยใน - งานเรียกเก็บชดเชย - กองทุนกลาง CR

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875