สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 saneewan.s.jpg        นางสาวเสนีย์วรรณ์ เสนียุทธ์
ตำแหน่งหัวหน้างาน
โทรศัพท์ 090-197-5224
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5661
อีเมล์ saneewan.s@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : 1.ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
2.ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากหน่วยบริการ 50(5)
3. เครือข่ายประชาชน 9 ด้านในระบบหลักประกันสุขภาพ
4. งานรับฟังความคิดเห็นทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพ
5. มิตรภาพบำบัดและจิตอาสา
6. งานประชาสัมพันธ์และผู้ช่วยเลขาฯ อนุกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ระดับเขต
ึ7. สนับสนุนงานการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875