สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 20141121135408.jpg        นายสัณทวี เข็มขัด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ระดับ O2
โทรศัพท์ 090-197-5228
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5658
อีเมล์ santawee.k@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : 1. กำกับติดตามงบกองทุนย่อย
2. งบเหมาจ่ายรายหัวภาพรวม (การจัดสรรงบ Basic Payment ทุกสังกัด)
3. e-claim UC CS SSS LGO , OP Refer, NHSO Client
4. รายงานการโอนเงิน,Statement โอนงบ, ระบบ SMS แจ้งโอนงบ ,แจ้งเปลีย่นบัญชีรับโอนงบ
5. งานบริหารคู่สัญญา ( E-budget Report,E-form,Vender Search)
6. ขอ user name password e-claim ,ระบบ Financial Tracking
7. สารสนเทศกลุ่มงานภารกิจบริหารกองทุน
test

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875