สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 swatchai.k.jpg        นายสวัสดิ์ชัย คล้ายทอง
ตำแหน่ง หัวหน้างาน ระดับ O3
โทรศัพท์ 090-197-5226
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5663
อีเมล์ swatchai.k@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : - งานลงทะเบียนประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนตำบล)
- งานสารสนเทศกลุ่มงานภาคีสุขภาพ

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875