สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 wanta.w.jpg        นางวันทา หวังเลี้ยงกลาง
ตำแหน่ง หัวหน้างาน ระดับ O3
โทรศัพท์ 092-246-5755
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ
อีเมล์ wanta.w@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875