สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 wanta.w.jpg        นางวันทา หวังเลี้ยงกลาง
ตำแหน่ง หัวหน้างาน ระดับ O3
โทรศัพท์ 092-246-5755
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ
อีเมล์ wanta.w@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

 
 netnapa.jpg        นางเนตรนภา ประชายะกา
ตำแหน่ง หัวหน้างาน ระดับ O3
โทรศัพท์ 0614214602
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5667
อีเมล์ netnapa.p@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

 
 20161123115852.jpg        นายวิวัฒน์ ปัญชุมภู
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ระดับ O1
โทรศัพท์ 092-246-5745
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5683
อีเมล์ wiwat.p@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : 1.วิเคราะห์และประมวลข้อมูลสุขภาพ สุขภาวะ ภาระโรค
2.ดัชนีชี้วัดและรายงานด้านสาธารณสุข สถิติสาธารณสุขในระดับเขต
2.พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางการบริหารยุทธศาสตร์
3.การติดตามประเมินผลในระดับเขต
4.งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF)

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875