สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 pornpis.n.jpg        นางพรพิศ หนองขุ่นสาร
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน ระดับ O4
โทรศัพท์ 081-170-3915
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5669
อีเมล์ pornpis.n@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : - งานบริหารกองทุน (ภาพรวม) - CFO - งบกองทุนผู้ป่วยใน - งานเรียกเก็บชดเชย - กองทุนกลาง CR

 
 20160316161327.jpg        จอ.หญิงภัทราพร โสมาบุตร
ตำแหน่ง หัวหน้างาน ระดับ O3
โทรศัพท์ 090-197 5181
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ -
อีเมล์ patraporn.s@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : - งานตรวจสอบชดเชยคุณภาพบริการ
- Coding/Quality/Billing Audit

 
 20141121135408.jpg        นายสัณทวี เข็มขัด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ระดับ O2
โทรศัพท์ 090-197-5228
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5658
อีเมล์ santawee.k@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : 1. กำกับติดตามงบกองทุนย่อย
2. งบเหมาจ่ายรายหัวภาพรวม (การจัดสรรงบ Basic Payment ทุกสังกัด)
3. e-claim UC CS SSS LGO , OP Refer, NHSO Client
4. รายงานการโอนเงิน,Statement โอนงบ, ระบบ SMS แจ้งโอนงบ ,แจ้งเปลีย่นบัญชีรับโอนงบ
5. งานบริหารคู่สัญญา ( E-budget Report,E-form,Vender Search)
6. ขอ user name password e-claim ,ระบบ Financial Tracking
7. สารสนเทศกลุ่มงานภารกิจบริหารกองทุน
test

 
 anit.b.jpg        นายอานิตย์ โรจนอภิพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ระดับ O2
โทรศัพท์ 090-197-5229
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5673
อีเมล์ anit.b@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : 1. ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อมเดิม)
2. ขึันทะเบียนหน่วยบริการ

 
 20151209131108.jpg        นางสาวชนกฉัตร อย่าเสียสัตย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ระดับ O1
โทรศัพท์ 085-859-8488
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5668
อีเมล์ chanokchut.y@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : 1) งานลงทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาล
- ลงทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- ศูนย์ทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาล (National Beneficiary Registration Center)
- โครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด (Birth Registry)
2) งานบริหารจัดการสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
- ระบบทะเบียนบุคลากรอปท.
- การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิอปท.
3) งานขึ้นทะเบียนหน่วยเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลสิทธิอปท.

 
 kanokorn.jpg        นางสาวกนกอร ชุติรดากุล
ตำแหน่ง พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ 062-6293291
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5665
อีเมล์ kanokorn.c@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : พนักงาน outsource Audit

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875