สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 poonchai.t.jpg        นายพูนชัย ไตรภูธร
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน ระดับ O4
โทรศัพท์ 089-428-2862
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5660
อีเมล์ poonchai.t@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : - กองทุนเอดส์ และวัณโรค ศูนย์องค์รวมเครือข่ายผู้ติดเชื้อ
- กองทุนจิตเวช
- กองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
- โครงการป้องกันเด็กพิการแต่กำเนิด
- แผนงานอนามัยแม่และเด็ก การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
- แผนงานตามยุทธศาสตร์ กลุ่มเปราะบาง

 
 20160319141334.jpg        ดร.อรุณรัศม์ กุนา
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน ระดับ O4
โทรศัพท์ 090-197-5223
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5672
อีเมล์ arunruch.k@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : 1. งานบริหารจัดการโรคเรื้อรัง ( DM HT)
2. งานบริหารจัดการโรคเฉพาะ Cataract เบาหวานเข้าจอประสาทตา รองเท้าเบาหวาน
3. งานโรคไตวาย (CAPD HD KT และ CKD clinic)
4. นิ่วในไต

 
 swatchai.k.jpg        นายสวัสดิ์ชัย คล้ายทอง
ตำแหน่ง หัวหน้างาน ระดับ O3
โทรศัพท์ 090-197-5226
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5663
อีเมล์ swatchai.k@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : - งานลงทะเบียนประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนตำบล)
- งานสารสนเทศกลุ่มงานภาคีสุขภาพ

 
 pongpaka.p.jpg        ภญ.พงศ์ผกา ภัณฑลักษณ์
ตำแหน่ง หัวหน้างาน ระดับ O3
โทรศัพท์ 090-8808234
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5670
อีเมล์ pongpaka.p@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : ระบบยาและวัคซีน Drug catalog แพทย์แผนไทย งานมะเร็ง

 
 adsadawut.s.jpg        นายอัษฎาวุธ สาระสิทธิ์
ตำแหน่ง หัวหน้างาน ระดับ O3
โทรศัพท์ 0845441004
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5495
อีเมล์ adsadawut.s@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ :

 
 20151013152942.jpg        นางสาวสกุลรัตน์ อภัยศรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ระดับ O2
โทรศัพท์ 098-2797698
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5665
อีเมล์ sakulrat.a@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : กองทุนฟื้นฟสมรรถภาพด้านการแพทย์ , LTC , Palliative Care

 
 Marinee.k.jpg        นางสาวมาลีนี สุกิจพัฒนคุณ
ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ
อีเมล์
หน้าที่รับผิดชอบ : ธุรการ รับ-ส่ง หนังสือ

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875