สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 pintip.g.jpg        นางพิณทิพย์ กึนพันธ์
ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน
โทรศัพท์ 084-439-0103
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5664
อีเมล์ pintip.g@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : 1. เครือข่ายบริการตติยภูมิเฉพาะด้าน, มะเร็ง, หัวใจและหลอดเลือด ,โรคหลอดเลือดสมอง, ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย และการดูแลบาดเจ็บที่ศีรษะ
2. บริหารจัดการโรคเฉพาะโรคมะเร็ง ,.Thallasemia ชนิดรุนแรง
3. ร่วมดำเนินการตรวจประเมินขึ้นทะเบียน หน่วยบริการเฉพาะด้านในโรคที่รับผิดชอบ 4. ประสานงาน Service Plan และร่วมเป็นกรรมการในService สาขาที่เกี่ยวข้อง 5. งานบริหารจัดการเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพ P4P หน่วยบริการรับส่งต่อ

 
 poonchai.t.jpg        นายพูนชัย ไตรภูธร
ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน
โทรศัพท์ 089-428-2862
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5660
อีเมล์ poonchai.t@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : - ทันตกรรม
- กองทุนจิตเวช
- ประสานสนับสนุนเครือข่ายวิชาชีพ
- โครงการป้องกันรักษาปากแหว่งเพดานโหว่
- ศูนย์องค์รวมเครือข่ายผู้ติดเชื้อ
- อนามัยแม่และเด็ก การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
- โครงการความร่วมมือ
- งานมิตรภาพบำบัด
- งานเครือข่ายประชาชน9ด้าน

 
 20160319141334.jpg        ดร.อรุณรัศม์ กุนา
ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน
โทรศัพท์ 090-197-5223
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5672
อีเมล์ arunruch.k@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : 1. งานบริหารจัดการโรคเรื้อรัง ( DM HT)
2. งานบริหารจัดการโรคเฉพาะ Cataract เบาหวานเข้าจอประสาทตา รองเท้าเบาหวาน
3. งานโรคไตวาย (CAPD HD KT และ CKD clinic)
4. นิ่วในไต

 
 swatchai.k.jpg        นายสวัสดิ์ชัย คล้ายทอง
ตำแหน่งหัวหน้างาน
โทรศัพท์ 090-197-5226
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5663
อีเมล์ swatchai.k@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : - งานลงทะเบียนประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนตำบล)
- งานสารสนเทศกลุ่มงานภาคีสุขภาพ

 
 pongpaka.p.jpg        ภญ.พงศ์ผกา ภัณฑลักษณ์
ตำแหน่งหัวหน้างาน
โทรศัพท์ 090-8808234
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5670
อีเมล์ pongpaka.p@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : - บริหารระบบยา เวชภัณฑ์และวัคซีน
- เภสัชกรรมปฐมภูมิ
- เครือข่ายเภสัชกร
- งานแพทย์แผนไทย(ยาสมุนไพร)

 
 53048.jpg        นาย อัษฎาวุธ สาระสิทธิ์
ตำแหน่งหัวหน้างาน
โทรศัพท์ 084-544-1004
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5625
อีเมล์ adsadawut.s@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : งานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่- งานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์- งาน LTC"

 
 20151013152942.jpg        นางสาวสกุลรัตน์ อภัยศรี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส
โทรศัพท์ 098-2797698
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5665
อีเมล์ sakulrat.a@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : กองทุนฟื้นฟสมรรถภาพด้านการแพทย์ , LTC , Palliative Care

 
 Marinee.k.jpg        นางสาวมาลีนี สุกิจพัฒนคุณ
ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ
อีเมล์
หน้าที่รับผิดชอบ : ธุรการ รับ-ส่ง หนังสือ

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875