สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 thanapat.m.jpg        นายอทิตยะ มาศมนัส
ตำแหน่งหัวหน้างาน
โทรศัพท์ 086-582-1377
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5676
อีเมล์ thanapat.m@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : บริหารทั่วไป, พัสดุ ครุภัณฑ์ ,จัดซื้อจัดจ้าง ,ควบคุมภายใน,สนับสนุนงานประชุม ,สารสนเทศกลุ่มงานบริหาร

 
 jitravadee.a.jpg        นางสาวจิตราวดี อาศรัยป่า
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส
โทรศัพท์ 090-197-5231
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5666
อีเมล์ jitravadee.a@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : บริหารทั่วไป, บัญชี, ธุรการ, สารบรรณ

 
 kanjana.h.jpg        นางสาวกาญจณา หินทองหลาง
ตำแหน่งลูกจ้างอาวุโส
โทรศัพท์ 0613980520
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5674
อีเมล์ kanjana.h@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : บริหารทั่วไป, ธุรการ, สารบรรณ, งานบัญชี

 
 samran.p.jpg        นายสำราญ ภูมิจันทึก
ตำแหน่งพนักงานขับรถ
โทรศัพท์ 090-197-5232
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ
อีเมล์ samran.p@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ :

 
 chawalit.s.jpg        นายชวฤทธิ์ แสงโทโพธิ์
ตำแหน่งพนักงานขับรถ
โทรศัพท์ 090-197-5285
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ
อีเมล์ chawalit.s@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ :

 
 kharuhut.s.jpg        นายคฤหัสถ์ ทรวงโพธิ์
ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ 091-869-6637
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5674
อีเมล์ kharuhut.s@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : งานจัดประชุม

 
 Prisana.su.jpg        นางสาวปริศนา สุขจิตร
ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ 090-183-5089
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5680
อีเมล์ Prisana.su@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : ธุรการ รับ-ส่ง หนังสือ

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875