สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 kanda.t.jpg        นางสาวกานดา ธำรงวงศ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน ระดับ O4
โทรศัพท์ 084-439-0108
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5656
อีเมล์ kanda.t@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : งานคุ้มครองสิทธิ์ (งานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์, ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ, มาตรา 41 และ มาตรา 18(4))

 
 saneewan.s.jpg        นางสาวเสนีย์วรรณ์ เสนียุทธ์
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน ระดับ O4
โทรศัพท์ 090-197-5224
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5661
อีเมล์ saneewan.s@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : 1.ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
2.หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากหน่วยบริการ 50(5)
3. เครือข่ายประชาชน 9 ด้านในระบบหลักประกันสุขภาพ
4. งานรับฟังความคิดเห็นทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพ
5. กำกับงานประชาสัมพันธ์และผู้ช่วยเลขาฯ อนุกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ระดับเขต
ุ6. สนับสนุนงานการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
 pronpimol.p.jpg        นางสาวพรพิมล ภูสองชั้น
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ระดับ O2
โทรศัพท์ 0613979405
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5662
อีเมล์ pronpimol.p@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้องฯ ม.41 จิตอาสาราชประชาสมาสัย เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
 20141121101243.jpg        นางสาวสุพรรณี ชูเวช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ระดับ O1
โทรศัพท์ 098-2797696
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5657
อีเมล์ supannee.c@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : 1. งานประชาสัมพันธ์ สนับสนุนภารกิจงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
2. เครือข่ายวิชาชีพ

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875