การเฝ้าระวังข้อมูล OP/PP Individual Data    

ตารางที่ 1 ข้อมูลแฟ้ม CHRONIC ที่มีการเสียชีวิต (เพื่อการปรับฐานข้อมูลหน่วยบริการ) แยกรายหน่วยบริการ
ภาพรวมเขต จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอพลับพลาชัย

ลำดับ หน่วยบริการ เดือนที่ส่งข้อมูล (รายการ)
ทั้งหมด ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
1. 10909 รพ.พลับพลาชัย 254 239 0 0 0 0 13 0 0 0 0 2 0
2. 03046 รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 03 ตำบลโคกขมิ้น 47 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 03049 รพ.สต.บ้านสำโรง หมู่ที่ 01 ตำบลสำโรง 44 0 43 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4. 03045 รพ.สต.บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลจันดุม 38 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. 03044 รพ.สต.บ้านจันดุม หมู่ที่ 02 ตำบลจันดุม 33 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. 03047 รพ.สต.บ้านตาพระ หมู่ที่ 05 ตำบลโคกขมิ้น 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. 03048 รพ.สต.บ้านป่าชัน หมู่ที่ 03 ตำบลป่าชัน 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 459 239 204 0 0 0 13 0 0 1 0 2 0

ภาพที่ 1 ข้อมูลแฟ้ม CHRONIC ที่มีการเสียชีวิต (เพื่อการปรับฐานข้อมูลหน่วยบริการ) แยกรายหน่วยบริการ
ภาพรวมเขต จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอพลับพลาชัย
Chart.

ที่มา : ฐานข้อมูล DEATH สปสช.
สอบถามรายละเอียด :
apisak.k@nhso.go.th
044-248870-4 ต่อ 5678
Facebook Group
HTML Hit Counter
HTML Hit Counter