การเฝ้าระวังข้อมูล OP/PP Individual Data    

ตารางที่ 1 หน่วยบริการที่ส่งข้อมูล NCDSCREEN ในผู้เสียชีวิต แยกรายหน่วยบริการ
ภาพรวมเขต จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอพลับพลาชัย

ลำดับ หน่วยบริการ เดือนที่ส่งข้อมูล (รายการ)
ทั้งหมด ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
1. 03047 รพ.สต.บ้านตาพระ หมู่ที่ 05 ตำบลโคกขมิ้น 26 0 0 0 0 0 1 11 14 0 0 0 0
2. 03049 รพ.สต.บ้านสำโรง หมู่ที่ 01 ตำบลสำโรง 16 0 0 0 0 0 0 1 1 0 8 6 0
3. 03044 รพ.สต.บ้านจันดุม หมู่ที่ 02 ตำบลจันดุม 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0
4. 03046 รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 03 ตำบลโคกขมิ้น 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
5. 03045 รพ.สต.บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลจันดุม 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
รวม 55 0 0 0 0 0 3 12 15 0 18 7 0

ภาพที่ 1 หน่วยบริการที่ส่งข้อมูล NCDSCREEN ในผู้เสียชีวิต แยกรายหน่วยบริการ
ภาพรวมเขต จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอพลับพลาชัย
Chart.

ที่มา : ฐานข้อมูล NCDSCREEN สปสช.
สอบถามรายละเอียด :
apisak.k@nhso.go.th
044-248870-4 ต่อ 5678
Facebook Group
Web Counter
Web Counter