ประชาสัมพันธ์

ประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (เฉพาะกองทุนที่มีรายชื่อ) ในระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมวีวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อกองทุนตำบลที่ได้รับการเชิญประชุม

แจ้งลงทะเบียนเข้าประชุม

คู่มือปฏิบัติงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

(ฉบับปรับปรุง 2557)

คู่มือสนับสนุนส่งเสริม ศูนย์เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ

โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

    

คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการกองทุน

    
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา :: Nakhonratchasima Branch of NHSO
ที่อยู่ 154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ (ชั้น 3) ถ.มนัส อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0 4424 8870-4 โทรสาร 0 4424 8875
พัฒนาระบบโดย : นายสวัสดิ์ชัย คล้ายทอง
วันที่ปรับปรุง : 30 ตุลาคม 2559