National Health Security Office (NHSO) Region 9, Nakhonratchasima
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ผลการดำเนินงาน

Download เอกสารแนวทางการดำเนินงาน

หนังสือแจ้ง การส่งข้อมูลและสคริปต์ SQLscript_NHSO9_PPA2566 สำหรับดึงข้อมูล

แจ้งหน่วยบริการ ส่งผลงานการให้บริการ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 

ขอปรับ SQL Script ใหม่ (11สค2566)

 

CUP ไหน ที่ส่ง zip ข้อมูลมาแล้วก่อนหน้า ให้ส่งแค่ Text File/Excel File เพิ่มมา 1 ไฟล์

รูปแบบการตั้งชื่อไฟล์ prov_cup_ppa2566_ncdscreen-new

เช่น 3000_10666_ppa2566_ncdscreen-new    

 

หาก CUP ยังไม่ได้ส่งไฟล์ผลงานทั้งหมด สามารถส่งรวมเป็น Zip ไฟล์เดียวได

ไฟล์ดาวน์โหลด