National Health Security Office (NHSO) Region 9, Nakhonratchasima
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

Download

ลำดับ รายละเอียด แก้ไขล่าสุดเมื่อ
1 หนังสือแจ้ง การส่งข้อมูลและสคริปต์ SQLscript_NHSO9_PPA2566 สำหรับดึงข้อมูล 09/11/2566
2 ข้อมูลการแก้ไข C349 และแนวทางการแก้ไข 24/07/2566
3 รวมข้อมูลการส่งข้อมูล PPA_ ปี 2566 ไฟล์ สคริป ดึง ข้อมูล 10/05/2566
4 รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียน กรณีคัดกรอง COVID - 19 07/09/2565
5 แนวทางดำเนินการตรวจสอบก่อนจ่าย (Pre audit) กรณีการให้บริการ Home isolation / Community isolation 06/06/2565
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกกันเองเป็น อปสข. 29/04/2565
7 +++ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกกันเองเป็นคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ อคม +++ 22/04/2565
8 ตัวอย่างโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท) 09/04/2565
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกันเองเป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบล สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 11/02/2565
10 ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกกันเองเป็นผู้แทน อบต. และ ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมคัดเลือกกันเองเป็นผู้แทน อบต ระดับจังหวัด 09/02/2565
11 เอกสารประกอบการอบรมแนวทางการสรุปโรคและหตัถการเพื่อการเบิกจ่ายชดเชยผู้ป่วยในตามระบบ DRGs ปี 2565 14/12/2564
12 เอกสารประกอบการประชุม การรสนับสนุนการตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยการจัดหาชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) โดยกองทุน กปท วันที่ 17 พ.ย. 64 17/11/2564
13 !!!เอกสารประกอบการประชุมชี้แนวทางเรียกเก็บค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 19 ตุลาคม 2564 19/10/2564
14 แจ้งผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการให้บริการ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จ่ายตามรายการ (Fee schedule) ของหน่วยบริการก่อนการจ่ายชดเชย กรณีการบริการฝากครรภ์ (ANC) 30/09/2564
15 แจ้งการจ่ายเงินตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF) ปีงบประมาณ 2564 02/06/2564
16 สไลด์ การเบิกจ่ายงบกองทุนตำบลกรณี Home Isolation และ community Isolation วันที่ 27 ก.ค. 64 27/07/2564
17 PR_อคม 19/07/2564
18 รับสมัครผู้แทน ระดับจังหวัด 02/07/2564
19 รับสมัครผู้แทน อคม เทศบาล 02/07/2564
20 แบบคำร้องและอุทธรณ์ผลการวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 14/06/2564